β-and γ-Secretase Inhibitors Available at Creative Peptides

Cat. #Product NamePrice
CAD-038Tau Peptide (307-321)Inquiry
CAD-037Ac-Val-Met-Leu-Psi[CHOH-CH₂]-Val-Ala-Glu-Phe-OHInquiry
Q0902Z-Leu-Leu-Nle-aldehydeInquiry
Q0904Z-Ile-Leu-aldehydeInquiry
Q0702H-Glu-Val-Asn-[(2R,4S,5S)-5-amino-4-hydroxy-2,7-dimethyl-octanoyl]-Ala-Glu-Phe-OHInquiry
Q0706H-Glu-Leu-Asp-[(2R,4S,5S)-5-amino-4-hydroxy-2,7-dimethyl-octanoyl]-Val-Glu-Phe-Gly-Gly-D-Arg-D-Arg-D-Arg-D-Arg-D-Arg-D-Arg-D-Arg-D-Arg-D-Arg-OHInquiry
Q0705H-Glu-Leu-Asp-[(2R,4S,5S)-5-amino-4-hydroxy-2,7-dimethyl-octanoyl]-Ala-Glu-Phe-OHInquiry
Q0816Arg-Glu(EDANS)-(Asn670,Leu671)-Amyloid β/A4 Protein Precursor770(668-675)-Lys(DABCYL)-ArgInquiry
Q09033,5-Difluorophenylacetyl-Ala-Phg-OMeInquiry
Q0901[(2R,4R,5S)-2-Benzyl-5-(Boc-amino)-4-hydroxy-6-phenyl-hexanoyl]-Leu-Phe-NH2Inquiry
Q0701(Asn670,Sta671,Val672)-Amyloid β/A4 Protein Precursor770(662-675)Inquiry

This article duplicated from: β-and γ-Secretase Inhibitors

No corresponding comment