List of World War II aces from China

Summary

This is a list of fighter aces in World War II from China. For other countries see List of World War II aces by country

C

 • Chen Chi-Wei
 • Chen Jui-tien
 • Chow Che-Kei
 • Chow Ting-fong
 • Chu Chin-Hsun

H

 • Huang Shing-Yui
 • Hwang Pei-yang

K

 • Kao Chi-Hang
 • Kao Yu-hsin (Kao Yau-Hain)
 • Kuan (Kun, Kan) Tan (USAAF)
 • Kwang Hsin-Jui

L

 • Le Yi-Chin
 • Li Kwei-Tan (12)
 • Liu Chi-Sheng
 • Liu Chui-Kang
 • Liu Chung-Wu
 • Lo Chu (Chi)
 • Lu Ji-Chun

M

 • Mao Yin-Chu

T

 • Tsang Tsi-Lan (USAAF)

W

Y

Z

 • Zhu Jia-Xun

See also