Pi

Summary

The number π (/p/; spelled out as "pi") is a mathematical constant, approximately equal to 3.14159. It is defined in Euclidean geometry[a] as the ratio of a circle's circumference to its diameter, and also has various equivalent definitions. The number appears in many formulas in all areas of mathematics and physics. The earliest known use of the Greek letter π to represent the ratio of a circle's circumference to its diameter was by Welsh mathematician William Jones in 1706.[1] It is also referred to as Archimedes's constant.[2][3]

Being an irrational number, π cannot be expressed as a common fraction, although fractions such as 22/7 are commonly used to approximate it. Equivalently, its decimal representation never ends and never settles into a permanently repeating pattern. Its decimal (or other base) digits appear to be randomly distributed, and are conjectured to satisfy a specific kind of statistical randomness.

It is known that π is a transcendental number:[2] it is not the root of any polynomial with rational coefficients. The transcendence of π implies that it is impossible to solve the ancient challenge of squaring the circle with a compass and straightedge.

Ancient civilizations, including the Egyptians and Babylonians, required fairly accurate approximations of π for practical computations. Around 250 BC, the Greek mathematician Archimedes created an algorithm to approximate π with arbitrary accuracy. In the 5th century AD, Chinese mathematics approximated π to seven digits, while Indian mathematics made a five-digit approximation, both using geometrical techniques. The first computational formula for π, based on infinite series, was discovered a millennium later, when the Madhava–Leibniz series was discovered by the Kerala school of astronomy and mathematics, documented in the Yuktibhāṣā, written around 1530.[4][5]

The invention of calculus soon led to the calculation of hundreds of digits of π, enough for all practical scientific computations. Nevertheless, in the 20th and 21st centuries, mathematicians and computer scientists have pursued new approaches that, when combined with increasing computational power, extended the decimal representation of π to many trillions of digits.[6][7] The primary motivation for these computations is as a test case to develop efficient algorithms to calculate numeric series, as well as the quest to break records.[8][9] The extensive calculations involved have also been used to test supercomputers and high-precision multiplication algorithms.

Because its most elementary definition relates to the circle, π is found in many formulae in trigonometry and geometry, especially those concerning circles, ellipses, and spheres. In more modern mathematical analysis, the number is instead defined using the spectral properties of the real number system, as an eigenvalue or a period, without any reference to geometry. It appears therefore in areas of mathematics and sciences having little to do with the geometry of circles, such as number theory and statistics, as well as in almost all areas of physics. The ubiquity of π makes it one of the most widely known mathematical constants—both inside and outside the scientific community. Several books devoted to π have been published, and record-setting calculations of the digits of π often result in news headlines.

Fundamentals

Name

The symbol used by mathematicians to represent the ratio of a circle's circumference to its diameter is the lowercase Greek letter π, sometimes spelled out as pi, and derived from the first letter of the Greek word perimetros, meaning circumference.[10] In English, π is pronounced as "pie" (/p/ PY).[11] In mathematical use, the lowercase letter π is distinguished from its capitalized and enlarged counterpart Π, which denotes a product of a sequence, analogous to how Σ denotes summation.

The choice of the symbol π is discussed in the section Adoption of the symbol π.

Definition

A diagram of a circle, with the width labelled as diameter, and the perimeter labelled as circumference
The circumference of a circle is slightly more than three times as long as its diameter. The exact ratio is called π.

π is commonly defined as the ratio of a circle's circumference C to its diameter d:[12][2]

The ratio C/d is constant, regardless of the circle's size. For example, if a circle has twice the diameter of another circle, it will also have twice the circumference, preserving the ratio C/d. This definition of π implicitly makes use of flat (Euclidean) geometry; although the notion of a circle can be extended to any curve (non-Euclidean) geometry, these new circles will no longer satisfy the formula π = C/d.[12]

Here, the circumference of a circle is the arc length around the perimeter of the circle, a quantity which can be formally defined independently of geometry using limits—a concept in calculus.[13] For example, one may directly compute the arc length of the top half of the unit circle, given in Cartesian coordinates by the equation x2 + y2 = 1, as the integral:[14]

An integral such as this was adopted as the definition of π by Karl Weierstrass, who defined it directly as an integral in 1841.[b]

Integration is no longer commonly used in a first analytical definition because, as Remmert 2012 explains, differential calculus typically precedes integral calculus in the university curriculum, so it is desirable to have a definition of π that does not rely on the latter. One such definition, due to Richard Baltzer[15] and popularized by Edmund Landau,[16] is the following: π is twice the smallest positive number at which the cosine function equals 0.[12][14][17] The cosine can be defined independently of geometry as a power series,[18] or as the solution of a differential equation.[17]

In a similar spirit, π can be defined using properties of the complex exponential, exp z, of a complex variable z. Like the cosine, the complex exponential can be defined in one of several ways. The set of complex numbers at which exp z is equal to one is then an (imaginary) arithmetic progression of the form:

and there is a unique positive real number π with this property.[14][19]

A more abstract variation on the same idea, making use of sophisticated mathematical concepts of topology and algebra, is the following theorem:[20] there is a unique (up to automorphism) continuous isomorphism from the group R/Z of real numbers under addition modulo integers (the circle group), onto the multiplicative group of complex numbers of absolute value one. The number π is then defined as half the magnitude of the derivative of this homomorphism.[21]

Irrationality and normality

π is an irrational number, meaning that it cannot be written as the ratio of two integers.[2] Fractions such as 22/7 and 355/113 are commonly used to approximate π, but no common fraction (ratio of whole numbers) can be its exact value.[22] Because π is irrational, it has an infinite number of digits in its decimal representation, and does not settle into an infinitely repeating pattern of digits. There are several proofs that π is irrational; they generally require calculus and rely on the reductio ad absurdum technique. The degree to which π can be approximated by rational numbers (called the irrationality measure) is not precisely known; estimates have established that the irrationality measure is larger than the measure of e or ln 2 but smaller than the measure of Liouville numbers.[23]

The digits of π have no apparent pattern and have passed tests for statistical randomness, including tests for normality; a number of infinite length is called normal when all possible sequences of digits (of any given length) appear equally often.[24] The conjecture that π is normal has not been proven or disproven.[24]

Since the advent of computers, a large number of digits of π have been available on which to perform statistical analysis. Yasumasa Kanada has performed detailed statistical analyses on the decimal digits of π, and found them consistent with normality; for example, the frequencies of the ten digits 0 to 9 were subjected to statistical significance tests, and no evidence of a pattern was found.[25] Any random sequence of digits contains arbitrarily long subsequences that appear non-random, by the infinite monkey theorem. Thus, because the sequence of π's digits passes statistical tests for randomness, it contains some sequences of digits that may appear non-random, such as a sequence of six consecutive 9s that begins at the 762nd decimal place of the decimal representation of π.[26] This is also called the "Feynman point" in mathematical folklore, after Richard Feynman, although no connection to Feynman is known.

Transcendence

A diagram of a square and circle, both with identical area; the length of the side of the square is the square root of pi
Because π is a transcendental number, squaring the circle is not possible in a finite number of steps using the classical tools of compass and straightedge.

In addition to being irrational, π is also a transcendental number,[2] which means that it is not the solution of any non-constant polynomial equation with rational coefficients, such as x5/120x3/6 + x = 0.[27][c]

The transcendence of π has two important consequences: First, π cannot be expressed using any finite combination of rational numbers and square roots or n-th roots (such as 331 or 10). Second, since no transcendental number can be constructed with compass and straightedge, it is not possible to "square the circle". In other words, it is impossible to construct, using compass and straightedge alone, a square whose area is exactly equal to the area of a given circle.[28] Squaring a circle was one of the important geometry problems of the classical antiquity.[29] Amateur mathematicians in modern times have sometimes attempted to square the circle and claim success—despite the fact that it is mathematically impossible.[30]

Continued fractions

A photograph of the Greek letter pi, created as a large stone mosaic embedded in the ground.
The constant π is represented in this mosaic outside the Mathematics Building at the Technical University of Berlin.

Like all irrational numbers, π cannot be represented as a common fraction (also known as a simple or vulgar fraction), by the very definition of irrational number (i.e., not a rational number). But every irrational number, including π, can be represented by an infinite series of nested fractions, called a continued fraction:

Truncating the continued fraction at any point yields a rational approximation for π; the first four of these are 3, 22/7, 333/106, and 355/113. These numbers are among the best-known and most widely used historical approximations of the constant. Each approximation generated in this way is a best rational approximation; that is, each is closer to π than any other fraction with the same or a smaller denominator.[31] Because π is known to be transcendental, it is by definition not algebraic and so cannot be a quadratic irrational. Therefore, π cannot have a periodic continued fraction. Although the simple continued fraction for π (shown above) also does not exhibit any other obvious pattern,[32] mathematicians have discovered several generalized continued fractions that do, such as:[33]

Approximate value and digits

Some approximations of pi include:

 • Integers: 3
 • Fractions: Approximate fractions include (in order of increasing accuracy) 22/7, 333/106, 355/113, 52163/16604, 103993/33102, 104348/33215, and 245850922/78256779.[31] (List is selected terms from OEISA063674 and OEISA063673.)
 • Digits: The first 50 decimal digits are 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510...[34] (see OEISA000796)

Digits in other number systems

Complex numbers and Euler's identity

A diagram of a unit circle centered at the origin in the complex plane, including a ray from the center of the circle to its edge, with the triangle legs labelled with sine and cosine functions.
The association between imaginary powers of the number e and points on the unit circle centered at the origin in the complex plane given by Euler's formula

Any complex number, say z, can be expressed using a pair of real numbers. In the polar coordinate system, one number (radius or r) is used to represent z's distance from the origin of the complex plane, and the other (angle or φ) the counter-clockwise rotation from the positive real line:[37]

where i is the imaginary unit satisfying i2 = −1. The frequent appearance of π in complex analysis can be related to the behaviour of the exponential function of a complex variable, described by Euler's formula:[38]

where the constant e is the base of the natural logarithm. This formula establishes a correspondence between imaginary powers of e and points on the unit circle centered at the origin of the complex plane. Setting φ = π in Euler's formula results in Euler's identity, celebrated in mathematics due to it containing the five most important mathematical constants:[38][39]

There are n different complex numbers z satisfying zn = 1, and these are called the "n-th roots of unity"[40] and are given by the formula:

History

Antiquity

The best-known approximations to π dating before the Common Era were accurate to two decimal places; this was improved upon in Chinese mathematics in particular by the mid-first millennium, to an accuracy of seven decimal places. After this, no further progress was made until the late medieval period.

Based on the measurements of the Great Pyramid of Giza (c. 2560 BC),[d] some Egyptologists have claimed that the ancient Egyptians used an approximation of π as 22/7 from as early as the Old Kingdom.[41][42] This claim has been met with skepticism.[43][44][45][46][47] The earliest written approximations of π are found in Babylon and Egypt, both within one per cent of the true value. In Babylon, a clay tablet dated 1900–1600 BC has a geometrical statement that, by implication, treats π as 25/8 = 3.125.[48] In Egypt, the Rhind Papyrus, dated around 1650 BC but copied from a document dated to 1850 BC, has a formula for the area of a circle that treats π as (16/9)2 3.16.[48]

Astronomical calculations in the Shatapatha Brahmana (ca. 4th century BC) use a fractional approximation of 339/108 ≈ 3.139 (an accuracy of 9×10−4).[49] Other Indian sources by about 150 BC treat π as 10 ≈ 3.1622.[50]

Polygon approximation era

diagram of a hexagon and pentagon circumscribed outside a circle
π can be estimated by computing the perimeters of circumscribed and inscribed polygons.

The first recorded algorithm for rigorously calculating the value of π was a geometrical approach using polygons, devised around 250 BC by the Greek mathematician Archimedes.[51] This polygonal algorithm dominated for over 1,000 years, and as a result π is sometimes referred to as "Archimedes' constant".[52] Archimedes computed upper and lower bounds of π by drawing a regular hexagon inside and outside a circle, and successively doubling the number of sides until he reached a 96-sided regular polygon. By calculating the perimeters of these polygons, he proved that 223/71 < π < 22/7 (that is 3.1408 < π < 3.1429).[53] Archimedes' upper bound of 22/7 may have led to a widespread popular belief that π is equal to 22/7.[54] Around 150 AD, Greek-Roman scientist Ptolemy, in his Almagest, gave a value for π of 3.1416, which he may have obtained from Archimedes or from Apollonius of Perga.[55][56] Mathematicians using polygonal algorithms reached 39 digits of π in 1630, a record only broken in 1699 when infinite series were used to reach 71 digits.[57]

A painting of a man studying
Archimedes developed the polygonal approach to approximating π.

In ancient China, values for π included 3.1547 (around 1 AD), 10 (100 AD, approximately 3.1623), and 142/45 (3rd century, approximately 3.1556).[58] Around 265 AD, the Wei Kingdom mathematician Liu Hui created a polygon-based iterative algorithm and used it with a 3,072-sided polygon to obtain a value of π of 3.1416.[59][60] Liu later invented a faster method of calculating π and obtained a value of 3.14 with a 96-sided polygon, by taking advantage of the fact that the differences in area of successive polygons form a geometric series with a factor of 4.[59] The Chinese mathematician Zu Chongzhi, around 480 AD, calculated that 3.1415926 < π < 3.1415927 and suggested the approximations π355/113 = 3.14159292035... and π22/7 = 3.142857142857..., which he termed the Milü (''close ratio") and Yuelü ("approximate ratio"), respectively, using Liu Hui's algorithm applied to a 12,288-sided polygon. With a correct value for its seven first decimal digits, this value of remained the most accurate approximation of π available for the next 800 years.[61]

The Indian astronomer Aryabhata used a value of 3.1416 in his Āryabhaṭīya (499 AD).[62] Fibonacci in c. 1220 computed 3.1418 using a polygonal method, independent of Archimedes.[63] Italian author Dante apparently employed the value 3+2/10 ≈ 3.14142.[63]

The Persian astronomer Jamshīd al-Kāshī produced 9 sexagesimal digits, roughly the equivalent of 16 decimal digits, in 1424 using a polygon with 3×228 sides,[64][65] which stood as the world record for about 180 years.[66] French mathematician François Viète in 1579 achieved 9 digits with a polygon of 3×217 sides.[66] Flemish mathematician Adriaan van Roomen arrived at 15 decimal places in 1593.[66] In 1596, Dutch mathematician Ludolph van Ceulen reached 20 digits, a record he later increased to 35 digits (as a result, π was called the "Ludolphian number" in Germany until the early 20th century).[67] Dutch scientist Willebrord Snellius reached 34 digits in 1621,[68] and Austrian astronomer Christoph Grienberger arrived at 38 digits in 1630 using 1040 sides.[69] Christiaan Huygens was able to arrive at 10 decimals places in 1654 using a slightly different method equivalent to Richardson extrapolation.[70][71]

Infinite series

Comparison of the convergence of several historical infinite series for π. Sn is the approximation after taking n terms. Each subsequent subplot magnifies the shaded area horizontally by 10 times. (click for detail)

The calculation of π was revolutionized by the development of infinite series techniques in the 16th and 17th centuries. An infinite series is the sum of the terms of an infinite sequence.[72] Infinite series allowed mathematicians to compute π with much greater precision than Archimedes and others who used geometrical techniques.[72] Although infinite series were exploited for π most notably by European mathematicians such as James Gregory and Gottfried Wilhelm Leibniz, the approach was first discovered in India sometime between 1400 and 1500 AD.[73][74] The first written description of an infinite series that could be used to compute π was laid out in Sanskrit verse by Indian astronomer Nilakantha Somayaji in his Tantrasamgraha, around 1500 AD.[75] The series are presented without proof, but proofs are presented in a later Indian work, Yuktibhāṣā, from around 1530 AD. Nilakantha attributes the series to an earlier Indian mathematician, Madhava of Sangamagrama, who lived c. 1350 – c. 1425.[75] Several infinite series are described, including series for sine, tangent, and cosine, which are now referred to as the Madhava series or Gregory–Leibniz series.[75] Madhava used infinite series to estimate π to 11 digits around 1400, but that value was improved on around 1430 by the Persian mathematician Jamshīd al-Kāshī, using a polygonal algorithm.[76]

A formal portrait of a man, with long hair
Isaac Newton used infinite series to compute π to 15 digits, later writing "I am ashamed to tell you to how many figures I carried these computations".[77]

The first infinite sequence discovered in Europe was an infinite product (rather than an infinite sum, which is more typically used in π calculations) found by French mathematician François Viète in 1593:[78][79][80]

The second infinite sequence found in Europe, by John Wallis in 1655, was also an infinite product:[78]

The discovery of calculus, by English scientist Isaac Newton and German mathematician Gottfried Wilhelm Leibniz in the 1660s, led to the development of many infinite series for approximating π. Newton himself used an arcsin series to compute a 15 digit approximation of π in 1665 or 1666, later writing "I am ashamed to tell you to how many figures I carried these computations, having no other business at the time."[77]

In Europe, Madhava's formula was rediscovered by Scottish mathematician James Gregory in 1671, and by Leibniz in 1674:[81][82]

This formula, the Gregory–Leibniz series, equals π/4 when evaluated with z = 1.[82] In 1699, English mathematician Abraham Sharp used the Gregory–Leibniz series for to compute π to 71 digits, breaking the previous record of 39 digits, which was set with a polygonal algorithm.[83] The Gregory–Leibniz for series is simple, but converges very slowly (that is, approaches the answer gradually), so it is not used in modern π calculations.[84]

In 1706 John Machin used the Gregory–Leibniz series to produce an algorithm that converged much faster:[85]

Machin reached 100 digits of π with this formula.[86] Other mathematicians created variants, now known as Machin-like formulae, that were used to set several successive records for calculating digits of π.[86] Machin-like formulae remained the best-known method for calculating π well into the age of computers, and were used to set records for 250 years, culminating in a 620-digit approximation in 1946 by Daniel Ferguson – the best approximation achieved without the aid of a calculating device.[87]

A record was set by the calculating prodigy Zacharias Dase, who in 1844 employed a Machin-like formula to calculate 200 decimals of π in his head at the behest of German mathematician Carl Friedrich Gauss.[88] British mathematician William Shanks famously took 15 years to calculate π to 707 digits, but made a mistake in the 528th digit, rendering all subsequent digits incorrect.[88]

Rate of convergence

Some infinite series for π converge faster than others. Given the choice of two infinite series for π, mathematicians will generally use the one that converges more rapidly because faster convergence reduces the amount of computation needed to calculate π to any given accuracy.[89] A simple infinite series for π is the Gregory–Leibniz series:[90]

As individual terms of this infinite series are added to the sum, the total gradually gets closer to π, and – with a sufficient number of terms – can get as close to π as desired. It converges quite slowly, though – after 500,000 terms, it produces only five correct decimal digits of π.[91]

An infinite series for π (published by Nilakantha in the 15th century) that converges more rapidly than the Gregory–Leibniz series is:[92] Note that (n − 1)n(n + 1) = n3 − n.[93]

The following table compares the convergence rates of these two series:

Infinite series for π After 1st term After 2nd term After 3rd term After 4th term After 5th term Converges to:
4.0000 2.6666 ... 3.4666 ... 2.8952 ... 3.3396 ... π = 3.1415 ...
3.0000 3.1666 ... 3.1333 ... 3.1452 ... 3.1396 ...

After five terms, the sum of the Gregory–Leibniz series is within 0.2 of the correct value of π, whereas the sum of Nilakantha's series is within 0.002 of the correct value of π. Nilakantha's series converges faster and is more useful for computing digits of π. Series that converge even faster include Machin's series and Chudnovsky's series, the latter producing 14 correct decimal digits per term.[89]

Irrationality and transcendence

Not all mathematical advances relating to π were aimed at increasing the accuracy of approximations. When Euler solved the Basel problem in 1735, finding the exact value of the sum of the reciprocal squares, he established a connection between π and the prime numbers that later contributed to the development and study of the Riemann zeta function:[94]

Swiss scientist Johann Heinrich Lambert in 1761 proved that π is irrational, meaning it is not equal to the quotient of any two whole numbers.[22] Lambert's proof exploited a continued-fraction representation of the tangent function.[95] French mathematician Adrien-Marie Legendre proved in 1794 that π2 is also irrational. In 1882, German mathematician Ferdinand von Lindemann proved that π is transcendental,[96] confirming a conjecture made by both Legendre and Euler.[97][98] Hardy and Wright states that "the proofs were afterwards modified and simplified by Hilbert, Hurwitz, and other writers".[99]

Adoption of the symbol π

The earliest known use of the Greek letter π to represent the ratio of a circle's circumference to its diameter was by Welsh mathematician William Jones in 1706[100]
Leonhard Euler popularized the use of the Greek letter π in works he published in 1736 and 1748.

In the earliest usages, the Greek letter π was an abbreviation of the Greek word for periphery (περιφέρεια),[101] and was combined in ratios with δ (for diameter) or ρ (for radius) to form circle constants.[102][103][104] (Before then, mathematicians sometimes used letters such as c or p instead.[105]) The first recorded use is Oughtred's "", to express the ratio of periphery and diameter in the 1647 and later editions of Clavis Mathematicae.[106][105] Barrow likewise used "" to represent the constant 3.14...,[107] while Gregory instead used "" to represent 6.28... .[108][103]

The earliest known use of the Greek letter π alone to represent the ratio of a circle's circumference to its diameter was by Welsh mathematician William Jones in his 1706 work Synopsis Palmariorum Matheseos; or, a New Introduction to the Mathematics.[109][110] The Greek letter first appears there in the phrase "1/2 Periphery (π)" in the discussion of a circle with radius one.[111] However, he writes that his equations for π are from the "ready pen of the truly ingenious Mr. John Machin", leading to speculation that Machin may have employed the Greek letter before Jones.[105] Jones' notation was not immediately adopted by other mathematicians, with the fraction notation still being used as late as 1767.[102][112]

Euler started using the single-letter form beginning with his 1727 Essay Explaining the Properties of Air, though he used π = 6.28..., the ratio of periphery to radius, in this and some later writing.[113][114] Euler first used π = 3.14... in his 1736 work Mechanica,[115] and continued in his widely-read 1748 work Introductio in analysin infinitorum (he wrote: "for the sake of brevity we will write this number as π; thus π is equal to half the circumference of a circle of radius 1").[116] Because Euler corresponded heavily with other mathematicians in Europe, the use of the Greek letter spread rapidly, and the practice was universally adopted thereafter in the Western world,[105] though the definition still varied between 3.14... and 6.28... as late as 1761.[117]

Modern quest for more digits

Computer era and iterative algorithms

Formal photo of a balding man wearing a suit
John von Neumann was part of the team that first used a digital computer, ENIAC, to compute π.

The Gauss–Legendre iterative algorithm:
Initialize

Iterate

Then an estimate for π is given by

The development of computers in the mid-20th century again revolutionized the hunt for digits of π. Mathematicians John Wrench and Levi Smith reached 1,120 digits in 1949 using a desk calculator.[118] Using an inverse tangent (arctan) infinite series, a team led by George Reitwiesner and John von Neumann that same year achieved 2,037 digits with a calculation that took 70 hours of computer time on the ENIAC computer.[119][120] The record, always relying on an arctan series, was broken repeatedly (7,480 digits in 1957; 10,000 digits in 1958; 100,000 digits in 1961) until 1 million digits were reached in 1973.[119]

Two additional developments around 1980 once again accelerated the ability to compute π. First, the discovery of new iterative algorithms for computing π, which were much faster than the infinite series; and second, the invention of fast multiplication algorithms that could multiply large numbers very rapidly.[121] Such algorithms are particularly important in modern π computations because most of the computer's time is devoted to multiplication.[122] They include the Karatsuba algorithm, Toom–Cook multiplication, and Fourier transform-based methods.[123]

The iterative algorithms were independently published in 1975–1976 by physicist Eugene Salamin and scientist Richard Brent.[124] These avoid reliance on infinite series. An iterative algorithm repeats a specific calculation, each iteration using the outputs from prior steps as its inputs, and produces a result in each step that converges to the desired value. The approach was actually invented over 160 years earlier by Carl Friedrich Gauss, in what is now termed the arithmetic–geometric mean method (AGM method) or Gauss–Legendre algorithm.[124] As modified by Salamin and Brent, it is also referred to as the Brent–Salamin algorithm.

The iterative algorithms were widely used after 1980 because they are faster than infinite series algorithms: whereas infinite series typically increase the number of correct digits additively in successive terms, iterative algorithms generally multiply the number of correct digits at each step. For example, the Brent-Salamin algorithm doubles the number of digits in each iteration. In 1984, brothers John and Peter Borwein produced an iterative algorithm that quadruples the number of digits in each step; and in 1987, one that increases the number of digits five times in each step.[125] Iterative methods were used by Japanese mathematician Yasumasa Kanada to set several records for computing π between 1995 and 2002.[126] This rapid convergence comes at a price: the iterative algorithms require significantly more memory than infinite series.[126]

Motives for computing π

As mathematicians discovered new algorithms, and computers became available, the number of known decimal digits of π increased dramatically. The vertical scale is logarithmic.

For most numerical calculations involving π, a handful of digits provide sufficient precision. According to Jörg Arndt and Christoph Haenel, thirty-nine digits are sufficient to perform most cosmological calculations, because that is the accuracy necessary to calculate the circumference of the observable universe with a precision of one atom.[127] Accounting for additional digits needed to compensate for computational round-off errors, Arndt concludes that a few hundred digits would suffice for any scientific application. Despite this, people have worked strenuously to compute π to thousands and millions of digits.[128] This effort may be partly ascribed to the human compulsion to break records, and such achievements with π often make headlines around the world.[129][130] They also have practical benefits, such as testing supercomputers, testing numerical analysis algorithms (including high-precision multiplication algorithms); and within pure mathematics itself, providing data for evaluating the randomness of the digits of π.[131]

Rapidly convergent series

Photo portrait of a man
Srinivasa Ramanujan, working in isolation in India, produced many innovative series for computing π.

Modern π calculators do not use iterative algorithms exclusively. New infinite series were discovered in the 1980s and 1990s that are as fast as iterative algorithms, yet are simpler and less memory intensive.[126] The fast iterative algorithms were anticipated in 1914, when the Indian mathematician Srinivasa Ramanujan published dozens of innovative new formulae for π, remarkable for their elegance, mathematical depth, and rapid convergence.[132] One of his formulae, based on modular equations, is

This series converges much more rapidly than most arctan series, including Machin's formula.[133] Bill Gosper was the first to use it for advances in the calculation of π, setting a record of 17 million digits in 1985.[134] Ramanujan's formulae anticipated the modern algorithms developed by the Borwein brothers (Jonathan and Peter) and the Chudnovsky brothers.[135] The Chudnovsky formula developed in 1987 is

It produces about 14 digits of π per term,[136] and has been used for several record-setting π calculations, including the first to surpass 1 billion (109) digits in 1989 by the Chudnovsky brothers, 10 trillion (1013) digits in 2011 by Alexander Yee and Shigeru Kondo,[137] over 22 trillion digits in 2016 by Peter Trueb[138][139] and 50 trillion digits by Timothy Mullican in 2020.[140] For similar formulas, see also the Ramanujan–Sato series.

In 2006, mathematician Simon Plouffe used the PSLQ integer relation algorithm[141] to generate several new formulas for π, conforming to the following template:

where q is eπ (Gelfond's constant), k is an odd number, and a, b, c are certain rational numbers that Plouffe computed.[142]

Monte Carlo methods

Needles of length ℓ scattered on stripes with width t
Buffon's needle. Needles a and b are dropped randomly.
Thousands of dots randomly covering a square and a circle inscribed in the square.
Random dots are placed on the quadrant of a square with a circle inscribed in it.
Monte Carlo methods, based on random trials, can be used to approximate π.

Monte Carlo methods, which evaluate the results of multiple random trials, can be used to create approximations of π.[143] Buffon's needle is one such technique: If a needle of length is dropped n times on a surface on which parallel lines are drawn t units apart, and if x of those times it comes to rest crossing a line (x > 0), then one may approximate π based on the counts:[144]

Another Monte Carlo method for computing π is to draw a circle inscribed in a square, and randomly place dots in the square. The ratio of dots inside the circle to the total number of dots will approximately equal π/4.[145]

Five random walks with 200 steps. The sample mean of |W200| is μ = 56/5, and so 2(200)μ−2 ≈ 3.19 is within 0.05 of π.

Another way to calculate π using probability is to start with a random walk, generated by a sequence of (fair) coin tosses: independent random variables Xk such that Xk ∈ {−1,1} with equal probabilities. The associated random walk is

so that, for each n, Wn is drawn from a shifted and scaled binomial distribution. As n varies, Wn defines a (discrete) stochastic process. Then π can be calculated by[146]

This Monte Carlo method is independent of any relation to circles, and is a consequence of the central limit theorem, discussed below.

These Monte Carlo methods for approximating π are very slow compared to other methods, and do not provide any information on the exact number of digits that are obtained. Thus they are never used to approximate π when speed or accuracy is desired.[147]

Spigot algorithms

Two algorithms were discovered in 1995 that opened up new avenues of research into π. They are called spigot algorithms because, like water dripping from a spigot, they produce single digits of π that are not reused after they are calculated.[148][149] This is in contrast to infinite series or iterative algorithms, which retain and use all intermediate digits until the final result is produced.[148]

Mathematicians Stan Wagon and Stanley Rabinowitz produced a simple spigot algorithm in 1995.[149][150][151] Its speed is comparable to arctan algorithms, but not as fast as iterative algorithms.[150]

Another spigot algorithm, the BBP digit extraction algorithm, was discovered in 1995 by Simon Plouffe:[152][153]

This formula, unlike others before it, can produce any individual hexadecimal digit of π without calculating all the preceding digits.[152] Individual binary digits may be extracted from individual hexadecimal digits, and octal digits can be extracted from one or two hexadecimal digits. Variations of the algorithm have been discovered, but no digit extraction algorithm has yet been found that rapidly produces decimal digits.[154] An important application of digit extraction algorithms is to validate new claims of record π computations: After a new record is claimed, the decimal result is converted to hexadecimal, and then a digit extraction algorithm is used to calculate several random hexadecimal digits near the end; if they match, this provides a measure of confidence that the entire computation is correct.[137]

Between 1998 and 2000, the distributed computing project PiHex used Bellard's formula (a modification of the BBP algorithm) to compute the quadrillionth (1015th) bit of π, which turned out to be 0.[155] In September 2010, a Yahoo! employee used the company's Hadoop application on one thousand computers over a 23-day period to compute 256 bits of π at the two-quadrillionth (2×1015th) bit, which also happens to be zero.[156]

Role and characterizations in mathematics

Because π is closely related to the circle, it is found in many formulae from the fields of geometry and trigonometry, particularly those concerning circles, spheres, or ellipses. Other branches of science, such as statistics, physics, Fourier analysis, and number theory, also include π in some of their important formulae.

Geometry and trigonometry

A diagram of a circle with a square coving the circle's upper right quadrant.
The area of the circle equals π times the shaded area. The area of the unit circle is π.

π appears in formulae for areas and volumes of geometrical shapes based on circles, such as ellipses, spheres, cones, and tori. Below are some of the more common formulae that involve π.[157]

 • The circumference of a circle with radius r is r.
 • The area of a circle with radius r is πr2.
 • The volume of a sphere with radius r is 4/3πr3.
 • The surface area of a sphere with radius r is r2.

The formulae above are special cases of the volume of the n-dimensional ball and the surface area of its boundary, the (n−1)-dimensional sphere, given below.

Measuring the width of a Reuleaux triangle as the distance between parallel supporting lines. Because this distance does not depend on the direction of the lines, the Reuleaux triangle is a curve of constant width.

Apart from circles, there are other curves of constant width. By Barbier's theorem, every curve of constant width has perimeter π times its width.[158] The Reuleaux triangle (formed by the intersection of three circles, each centered where the other two circles cross[159]) has the smallest possible area for its width and the circle the largest. There also exist non-circular smooth curves of constant width.[160]

Definite integrals that describe circumference, area, or volume of shapes generated by circles typically have values that involve π. For example, an integral that specifies half the area of a circle of radius one is given by:[161]

In that integral the function 1 − x2 represents the top half of a circle (the square root is a consequence of the Pythagorean theorem), and the integral 1
−1
computes the area between that half of a circle and the x axis.

Diagram showing graphs of functions
Sine and cosine functions repeat with period 2π.

The trigonometric functions rely on angles, and mathematicians generally use radians as units of measurement. π plays an important role in angles measured in radians, which are defined so that a complete circle spans an angle of 2π radians.[162] The angle measure of 180° is equal to π radians, and 1° = π/180 radians.[162]

Common trigonometric functions have periods that are multiples of π; for example, sine and cosine have period 2π,[163] so for any angle θ and any integer k,

[163]

Eigenvalues

The overtones of a vibrating string are eigenfunctions of the second derivative, and form a harmonic progression. The associated eigenvalues form the arithmetic progression of integer multiples of π.

Many of the appearances of π in the formulas of mathematics and the sciences have to do with its close relationship with geometry. However, π also appears in many natural situations having apparently nothing to do with geometry.

In many applications, it plays a distinguished role as an eigenvalue. For example, an idealized vibrating string can be modelled as the graph of a function f on the unit interval [0, 1], with fixed ends f(0) = f(1) = 0. The modes of vibration of the string are solutions of the differential equation , or . Thus λ is an eigenvalue of the second derivative operator , and is constrained by Sturm–Liouville theory to take on only certain specific values. It must be positive, since the operator is negative definite, so it is convenient to write λ = ν2, where ν > 0 is called the wavenumber. Then f(x) = sin(π x) satisfies the boundary conditions and the differential equation with ν = π.[164]

The value π is, in fact, the least such value of the wavenumber, and is associated with the fundamental mode of vibration of the string. One way to show this is by estimating the energy, which satisfies Wirtinger's inequality:[165] for a function with f(0) = f(1) = 0 and f, f ' both square integrable, we have:

with equality precisely when f is a multiple of sin(π x). Here π appears as an optimal constant in Wirtinger's inequality, and it follows that it is the smallest wavenumber, using the variational characterization of the eigenvalue. As a consequence, π is the smallest singular value of the derivative operator on the space of functions on [0, 1] vanishing at both endpoints (the Sobolev space ).

Inequalities

The ancient city of Carthage was the solution to an isoperimetric problem, according to a legend recounted by Lord Kelvin (Thompson 1894): those lands bordering the sea that Queen Dido could enclose on all other sides within a single given oxhide, cut into strips.

The number π serves appears in similar eigenvalue problems in higher-dimensional analysis. As mentioned above, it can be characterized via its role as the best constant in the isoperimetric inequality: the area A enclosed by a plane Jordan curve of perimeter P satisfies the inequality

and equality is clearly achieved for the circle, since in that case A = πr2 and P = 2πr.[166]

Ultimately as a consequence of the isoperimetric inequality, π appears in the optimal constant for the critical Sobolev inequality in n dimensions, which thus characterizes the role of π in many physical phenomena as well, for example those of classical potential theory.[167][168][169] In two dimensions, the critical Sobolev inequality is

for f a smooth function with compact support in R2, is the gradient of f, and and refer respectively to the L2 and L1-norm. The Sobolev inequality is equivalent to the isoperimetric inequality (in any dimension), with the same best constants.

Wirtinger's inequality also generalizes to higher-dimensional Poincaré inequalities that provide best constants for the Dirichlet energy of an n-dimensional membrane. Specifically, π is the greatest constant such that

for all convex subsets G of Rn of diameter 1, and square-integrable functions u on G of mean zero.[170] Just as Wirtinger's inequality is the variational form of the Dirichlet eigenvalue problem in one dimension, the Poincaré inequality is the variational form of the Neumann eigenvalue problem, in any dimension.

Fourier transform and Heisenberg uncertainty principle

An animation of a geodesic in the Heisenberg group, showing the close connection between the Heisenberg group, isoperimetry, and the constant π. The cumulative height of the geodesic is equal to the area of the shaded portion of the unit circle, while the arc length (in the Carnot–Carathéodory metric) is equal to the circumference.

The constant π also appears as a critical spectral parameter in the Fourier transform. This is the integral transform, that takes a complex-valued integrable function f on the real line to the function defined as:

Although there are several different conventions for the Fourier transform and its inverse, any such convention must involve π somewhere. The above is the most canonical definition, however, giving the unique unitary operator on L2 that is also an algebra homomorphism of L1 to L.[171]

The Heisenberg uncertainty principle also contains the number π. The uncertainty principle gives a sharp lower bound on the extent to which it is possible to localize a function both in space and in frequency: with our conventions for the Fourier transform,

The physical consequence, about the uncertainty in simultaneous position and momentum observations of a quantum mechanical system, is discussed below. The appearance of π in the formulae of Fourier analysis is ultimately a consequence of the Stone–von Neumann theorem, asserting the uniqueness of the Schrödinger representation of the Heisenberg group.[172]

Gaussian integrals

A graph of the Gaussian function ƒ(x) = ex2. The coloured region between the function and the x-axis has area π.

The fields of probability and statistics frequently use the normal distribution as a simple model for complex phenomena; for example, scientists generally assume that the observational error in most experiments follows a normal distribution.[173] The Gaussian function, which is the probability density function of the normal distribution with mean μ and standard deviation σ, naturally contains π:[174]

The factor of makes the area under the graph of f equal to one, as is required for a probability distribution. This follows from a change of variables in the Gaussian integral:[174]

which says that the area under the basic bell curve in the figure is equal to the square root of π.

π can be computed from the distribution of zeros of a one-dimensional Wiener process

The central limit theorem explains the central role of normal distributions, and thus of π, in probability and statistics. This theorem is ultimately connected with the spectral characterization of π as the eigenvalue associated with the Heisenberg uncertainty principle, and the fact that equality holds in the uncertainty principle only for the Gaussian function.[175] Equivalently, π is the unique constant making the Gaussian normal distribution ex2 equal to its own Fourier transform.[176] Indeed, according to Howe (1980), the "whole business" of establishing the fundamental theorems of Fourier analysis reduces to the Gaussian integral.

Projective geometry

Let V be the set of all twice differentiable real functions that satisfy the ordinary differential equation . Then V is a two-dimensional real vector space, with two parameters corresponding to a pair of initial conditions for the differential equation. For any , let be the evaluation functional, which associates to each the value of the function f at the real point t. Then, for each t, the kernel of is a one-dimensional linear subspace of V. Hence defines a function from from the real line to the real projective line. This function is periodic, and the quantity π can be characterized as the period of this map.[177]

Topology

Uniformization of the Klein quartic, a surface of genus three and Euler characteristic −4, as a quotient of the hyperbolic plane by the symmetry group PSL(2,7) of the Fano plane. The hyperbolic area of a fundamental domain is , by Gauss–Bonnet.

The constant π appears in the Gauss–Bonnet formula which relates the differential geometry of surfaces to their topology. Specifically, if a compact surface Σ has Gauss curvature K, then

where χ(Σ) is the Euler characteristic, which is an integer.[178] An example is the surface area of a sphere S of curvature 1 (so that its radius of curvature, which coincides with its radius, is also 1.) The Euler characteristic of a sphere can be computed from its homology groups and is found to be equal to two. Thus we have

reproducing the formula for the surface area of a sphere of radius 1.

The constant appears in many other integral formulae in topology, in particular, those involving characteristic classes via the Chern–Weil homomorphism.[179]

Vector calculus

The techniques of vector calculus can be understood in terms of decompositions into spherical harmonics (shown)

Vector calculus is a branch of calculus that is concerned with the properties of vector fields, and has many physical applications such as to electricity and magnetism. The Newtonian potential for a point source Q situated at the origin of a three-dimensional Cartesian coordinate system is[180]

which represents the potential energy of a unit mass (or charge) placed a distance |x| from the source, and k is a dimensional constant. The field, denoted here by E, which may be the (Newtonian) gravitational field or the (Coulomb) electric field, is the negative gradient of the potential:

Special cases include Coulomb's law and Newton's law of universal gravitation. Gauss' law states that the outward flux of the field through any smooth, simple, closed, orientable surface S containing the origin is equal to 4πkQ:

\oiint

It is standard to absorb this factor of into the constant k, but this argument shows why it must appear somewhere. Furthermore, is the surface area of the unit sphere, but we have not assumed that S is the sphere. However, as a consequence of the divergence theorem, because the region away from the origin is vacuum (source-free) it is only the homology class of the surface S in R3\{0} that matters in computing the integral, so it can be replaced by any convenient surface in the same homology class, in particular, a sphere, where spherical coordinates can be used to calculate the integral.

A consequence of the Gauss law is that the negative Laplacian of the potential V is equal to kQ times the Dirac delta function:

More general distributions of matter (or charge) are obtained from this by convolution, giving the Poisson equation

where ρ is the distribution function.

Einstein's equation states that the curvature of spacetime is produced by the matter–energy content.

The constant π also plays an analogous role in four-dimensional potentials associated with Einstein's equations, a fundamental formula which forms the basis of the general theory of relativity and describes the fundamental interaction of gravitation as a result of spacetime being curved by matter and energy:[181]

where Rμν is the Ricci curvature tensor, R is the scalar curvature, gμν is the metric tensor, Λ is the cosmological constant, G is Newton's gravitational constant, c is the speed of light in vacuum, and Tμν is the stress–energy tensor. The left-hand side of Einstein's equation is a non-linear analogue of the Laplacian of the metric tensor, and reduces to that in the weak field limit, with the term playing the role of a Lagrange multiplier, and the right-hand side is the analogue of the distribution function, times .

Cauchy's integral formula

Complex analytic functions can be visualized as a collection of streamlines and equipotentials, systems of curves intersecting at right angles. Here illustrated is the complex logarithm of the Gamma function.

One of the key tools in complex analysis is contour integration of a function over a positively oriented (rectifiable) Jordan curve γ. A form of Cauchy's integral formula states that if a point z0 is interior to γ, then[182]

Although the curve γ is not a circle, and hence does not have any obvious connection to the constant π, a standard proof of this result uses Morera's theorem, which implies that the integral is invariant under homotopy of the curve, so that it can be deformed to a circle and then integrated explicitly in polar coordinates. More generally, it is true that if a rectifiable closed curve γ does not contain z0, then the above integral is i times the winding number of the curve.

The general form of Cauchy's integral formula establishes the relationship between the values of a complex analytic function f(z) on the Jordan curve γ and the value of f(z) at any interior point z0 of γ:[183][184]

provided f(z) is analytic in the region enclosed by γ and extends continuously to γ. Cauchy's integral formula is a special case of the residue theorem, that if g(z) is a meromorphic function the region enclosed by γ and is continuous in a neighbourhood of γ, then

where the sum is of the residues at the poles of g(z).

The gamma function and Stirling's approximation

The Hopf fibration of the 3-sphere, by Villarceau circles, over the complex projective line with its Fubini–Study metric (three parallels are shown). The identity S3(1)/S2(1) = π/2 is a consequence.

The factorial function n! is the product of all of the positive integers through n. The gamma function extends the concept of factorial (normally defined only for non-negative integers) to all complex numbers, except the negative real integers. When the gamma function is evaluated at half-integers, the result contains π; for example and .[185]

The gamma function is defined by its Weierstrass product development:[186]

where γ is the Euler–Mascheroni constant. Evaluated at z = 1/2 and squared, the equation Γ(1/2)2 = π reduces to the Wallis product formula. The gamma function is also connected to the Riemann zeta function and identities for the functional determinant, in which the constant π plays an important role.

The gamma function is used to calculate the volume Vn(r) of the n-dimensional ball of radius r in Euclidean n-dimensional space, and the surface area Sn−1(r) of its boundary, the (n−1)-dimensional sphere:[187]

Further, it follows from the functional equation that

The gamma function can be used to create a simple approximation to the factorial function n! for large n: which is known as Stirling's approximation.[188] Equivalently,

As a geometrical application of Stirling's approximation, let Δn denote the standard simplex in n-dimensional Euclidean space, and (n + 1)Δn denote the simplex having all of its sides scaled up by a factor of n + 1. Then

Ehrhart's volume conjecture is that this is the (optimal) upper bound on the volume of a convex body containing only one lattice point.[189]

Number theory and Riemann zeta function

Each prime has an associated Prüfer group, which are arithmetic localizations of the circle. The L-functions of analytic number theory are also localized in each prime p.
Solution of the Basel problem using the Weil conjecture: the value of ζ(2) is the hyperbolic area of a fundamental domain of the modular group, times π/2.

The Riemann zeta function ζ(s) is used in many areas of mathematics. When evaluated at s = 2 it can be written as

Finding a simple solution for this infinite series was a famous problem in mathematics called the Basel problem. Leonhard Euler solved it in 1735 when he showed it was equal to π2/6.[94] Euler's result leads to the number theory result that the probability of two random numbers being relatively prime (that is, having no shared factors) is equal to 6/π2.[190][191] This probability is based on the observation that the probability that any number is divisible by a prime p is 1/p (for example, every 7th integer is divisible by 7.) Hence the probability that two numbers are both divisible by this prime is 1/p2, and the probability that at least one of them is not is 1 − 1/p2. For distinct primes, these divisibility events are mutually independent; so the probability that two numbers are relatively prime is given by a product over all primes:[192]

This probability can be used in conjunction with a random number generator to approximate π using a Monte Carlo approach.[193]

The solution to the Basel problem implies that the geometrically derived quantity π is connected in a deep way to the distribution of prime numbers. This is a special case of Weil's conjecture on Tamagawa numbers, which asserts the equality of similar such infinite products of arithmetic quantities, localized at each prime p, and a geometrical quantity: the reciprocal of the volume of a certain locally symmetric space. In the case of the Basel problem, it is the hyperbolic 3-manifold SL2(R)/SL2(Z).[194]

The zeta function also satisfies Riemann's functional equation, which involves π as well as the gamma function:

Furthermore, the derivative of the zeta function satisfies

A consequence is that π can be obtained from the functional determinant of the harmonic oscillator. This functional determinant can be computed via a product expansion, and is equivalent to the Wallis product formula.[195] The calculation can be recast in quantum mechanics, specifically the variational approach to the spectrum of the hydrogen atom.[196]

Fourier series

π appears in characters of p-adic numbers (shown), which are elements of a Prüfer group. Tate's thesis makes heavy use of this machinery.[197]

The constant π also appears naturally in Fourier series of periodic functions. Periodic functions are functions on the group T =R/Z of fractional parts of real numbers. The Fourier decomposition shows that a complex-valued function f on T can be written as an infinite linear superposition of unitary characters of T. That is, continuous group homomorphisms from T to the circle group U(1) of unit modulus complex numbers. It is a theorem that every character of T is one of the complex exponentials .

There is a unique character on T, up to complex conjugation, that is a group isomorphism. Using the Haar measure on the circle group, the constant π is half the magnitude of the Radon–Nikodym derivative of this character. The other characters have derivatives whose magnitudes are positive integral multiples of 2π.[21] As a result, the constant π is the unique number such that the group T, equipped with its Haar measure, is Pontrjagin dual to the lattice of integral multiples of 2π.[198] This is a version of the one-dimensional Poisson summation formula.

Modular forms and theta functions

Theta functions transform under the lattice of periods of an elliptic curve.

The constant π is connected in a deep way with the theory of modular forms and theta functions. For example, the Chudnovsky algorithm involves in an essential way the j-invariant of an elliptic curve.

Modular forms are holomorphic functions in the upper half plane characterized by their transformation properties under the modular group (or its various subgroups), a lattice in the group . An example is the Jacobi theta function

which is a kind of modular form called a Jacobi form.[199] This is sometimes written in terms of the nome .

The constant π is the unique constant making the Jacobi theta function an automorphic form, which means that it transforms in a specific way. Certain identities hold for all automorphic forms. An example is

which implies that θ transforms as a representation under the discrete Heisenberg group. General modular forms and other theta functions also involve π, once again because of the Stone–von Neumann theorem.[199]

Cauchy distribution and potential theory

The Witch of Agnesi, named for Maria Agnesi (1718–1799), is a geometrical construction of the graph of the Cauchy distribution.

The Cauchy distribution

is a probability density function. The total probability is equal to one, owing to the integral:

The Shannon entropy of the Cauchy distribution is equal to ln(4π), which also involves π.

The Cauchy distribution governs the passage of Brownian particles through a membrane.

The Cauchy distribution plays an important role in potential theory because it is the simplest Furstenberg measure, the classical Poisson kernel associated with a Brownian motion in a half-plane.[200] Conjugate harmonic functions and so also the Hilbert transform are associated with the asymptotics of the Poisson kernel. The Hilbert transform H is the integral transform given by the Cauchy principal value of the singular integral

The constant π is the unique (positive) normalizing factor such that H defines a linear complex structure on the Hilbert space of square-integrable real-valued functions on the real line.[201] The Hilbert transform, like the Fourier transform, can be characterized purely in terms of its transformation properties on the Hilbert space L2(R): up to a normalization factor, it is the unique bounded linear operator that commutes with positive dilations and anti-commutes with all reflections of the real line.[202] The constant π is the unique normalizing factor that makes this transformation unitary.

In the Mandelbrot set

An complex black shape on a blue background.
The Mandelbrot set can be used to approximate π.

An occurrence of π in the fractal called the Mandelbrot set was discovered by David Boll in 1991.[203] He examined the behaviour of the Mandelbrot set near the "neck" at (−0.75, 0). When the number of iterations until divergence for the point (−0.75, ε) is multiplied by ε, the result approaches π as ε approaches zero. The point (0.25 + ε, 0) at the cusp of the large "valley" on the right side of the Mandelbrot set behaves similarly: the number of iterations until divergence multiplied by the square root of ε tends to π.[203][204]

Outside mathematics

Describing physical phenomena

Although not a physical constant, π appears routinely in equations describing fundamental principles of the universe, often because of π's relationship to the circle and to spherical coordinate systems. A simple formula from the field of classical mechanics gives the approximate period T of a simple pendulum of length L, swinging with a small amplitude (g is the earth's gravitational acceleration):[205]

One of the key formulae of quantum mechanics is Heisenberg's uncertainty principle, which shows that the uncertainty in the measurement of a particle's position (Δx) and momentump) cannot both be arbitrarily small at the same time (where h is Planck's constant):[206]

The fact that π is approximately equal to 3 plays a role in the relatively long lifetime of orthopositronium. The inverse lifetime to lowest order in the fine-structure constant α is[207]

where m is the mass of the electron.

π is present in some structural engineering formulae, such as the buckling formula derived by Euler, which gives the maximum axial load F that a long, slender column of length L, modulus of elasticity E, and area moment of inertia I can carry without buckling:[208]

The field of fluid dynamics contains π in Stokes' law, which approximates the frictional force F exerted on small, spherical objects of radius R, moving with velocity v in a fluid with dynamic viscosity η:[209]

In electromagnetics, the vacuum permeability constant μ0 appears in Maxwell's equations, which describe the properties of electric and magnetic fields and electromagnetic radiation. Before 20 May 2019, it was defined as exactly

A relation for the speed of light in vacuum, c can be derived from Maxwell's equations in the medium of classical vacuum using a relationship between μ0 and the electric constant (vacuum permittivity), ε0 in SI units:

Under ideal conditions (uniform gentle slope on a homogeneously erodible substrate), the sinuosity of a meandering river approaches π. The sinuosity is the ratio between the actual length and the straight-line distance from source to mouth. Faster currents along the outside edges of a river's bends cause more erosion than along the inside edges, thus pushing the bends even farther out, and increasing the overall loopiness of the river. However, that loopiness eventually causes the river to double back on itself in places and "short-circuit", creating an ox-bow lake in the process. The balance between these two opposing factors leads to an average ratio of π between the actual length and the direct distance between source and mouth.[210][211]

Memorizing digits

Piphilology is the practice of memorizing large numbers of digits of π,[212] and world-records are kept by the Guinness World Records. The record for memorizing digits of π, certified by Guinness World Records, is 70,000 digits, recited in India by Rajveer Meena in 9 hours and 27 minutes on 21 March 2015.[213] In 2006, Akira Haraguchi, a retired Japanese engineer, claimed to have recited 100,000 decimal places, but the claim was not verified by Guinness World Records.[214]

One common technique is to memorize a story or poem in which the word lengths represent the digits of π: The first word has three letters, the second word has one, the third has four, the fourth has one, the fifth has five, and so on. Such memorization aids are called mnemonics. An early example of a mnemonic for pi, originally devised by English scientist James Jeans, is "How I want a drink, alcoholic of course, after the heavy lectures involving quantum mechanics."[212] When a poem is used, it is sometimes referred to as a piem.[215] Poems for memorizing π have been composed in several languages in addition to English.[212] Record-setting π memorizers typically do not rely on poems, but instead use methods such as remembering number patterns and the method of loci.[216]

A few authors have used the digits of π to establish a new form of constrained writing, where the word lengths are required to represent the digits of π. The Cadaeic Cadenza contains the first 3835 digits of π in this manner,[217] and the full-length book Not a Wake contains 10,000 words, each representing one digit of π.[218]

In popular culture

Pi Pie at Delft University
A pi pie. Pies are circular, and "pie" and π are homophones, making pie a frequent subject of pi puns.

Perhaps because of the simplicity of its definition and its ubiquitous presence in formulae, π has been represented in popular culture more than other mathematical constructs.[219]

In the 2008 Open University and BBC documentary co-production, The Story of Maths, aired in October 2008 on BBC Four, British mathematician Marcus du Sautoy shows a visualization of the – historically first exact – formula for calculating π when visiting India and exploring its contributions to trigonometry.[220]

In the Palais de la Découverte (a science museum in Paris) there is a circular room known as the pi room. On its wall are inscribed 707 digits of π. The digits are large wooden characters attached to the dome-like ceiling. The digits were based on an 1874 calculation by English mathematician William Shanks, which included an error beginning at the 528th digit. The error was detected in 1946 and corrected in 1949.[221]

In Carl Sagan's 1985 novel Contact it is suggested that the creator of the universe buried a message deep within the digits of π.[222] The digits of π have also been incorporated into the lyrics of the song "Pi" from the 2005 album Aerial by Kate Bush.[223]

In the 1967 Star Trek episode "Wolf in the Fold", an out-of-control computer is contained by being instructed to "Compute to the last digit the value of π", even though "π is a transcendental figure without resolution".[224]

In the United States, Pi Day falls on 14 March (written 3/14 in the US style), and is popular among students.[225] π and its digital representation are often used by self-described "math geeks" for inside jokes among mathematically and technologically minded groups. Several college cheers at the Massachusetts Institute of Technology include "3.14159".[226] Pi Day in 2015 was particularly significant because the date and time 3/14/15 9:26:53 reflected many more digits of pi.[227][228] In parts of the world where dates are commonly noted in day/month/year format, 22 July represents "Pi Approximation Day," as 22/7 = 3.142857.[229]

During the 2011 auction for Nortel's portfolio of valuable technology patents, Google made a series of unusually specific bids based on mathematical and scientific constants, including π.[230]

In 1958 Albert Eagle proposed replacing π by τ (tau), where τ = π/2, to simplify formulas.[231] However, no other authors are known to use τ in this way. Some people use a different value, τ = 2π = 6.28318...,[232] arguing that τ, as the number of radians in one turn, or as the ratio of a circle's circumference to its radius rather than its diameter, is more natural than π and simplifies many formulas.[233][234] Celebrations of this number, because it approximately equals 6.28, by making 28 June "Tau Day" and eating "twice the pie",[235] have been reported in the media. However, this use of τ has not made its way into mainstream mathematics.[236] Tau was added to the Python programming language (as math.tau) in version 3.6 [237]

In 1897, an amateur mathematician attempted to persuade the Indiana legislature to pass the Indiana Pi Bill, which described a method to square the circle and contained text that implied various incorrect values for π, including 3.2. The bill is notorious as an attempt to establish a value of scientific constant by legislative fiat. The bill was passed by the Indiana House of Representatives, but rejected by the Senate, meaning it did not become a law.[238]

In computer culture

In contemporary internet culture, individuals and organizations frequently pay homage to the number π. For instance, the computer scientist Donald Knuth let the version numbers of his program TeX approach π. The versions are 3, 3.1, 3.14, and so forth.[239]

See also

References

Notes

 1. ^ In other geometries, the ratio may depend on the radius or even not be well defined.
 2. ^ The precise integral that Weierstrass used was Remmert 2012, p. 148
 3. ^ The polynomial shown is the first few terms of the Taylor series expansion of the sine function.
 4. ^ Allegedly built so that the circle whose radius is equal to the height of the pyramid has a circumference equal to the perimeter of the base

Citations

 1. ^ Jones, William (1706). Synopsis Palmariorum Matheseos : or, a New Introduction to the Mathematics. pp. 243, 263. Archived from the original on 25 March 2012. Retrieved 15 October 2017.
 2. ^ a b c d e Weisstein, Eric W. "Pi". mathworld.wolfram.com. Retrieved 10 August 2020.
 3. ^ Bogart, Steven. "What Is Pi, and How Did It Originate?". Scientific American. Retrieved 10 August 2020.
 4. ^ Andrews, Askey & Roy 1999, p. 59.
 5. ^ Gupta 1992, pp. 68–71.
 6. ^ e trillion digits of π". pi2e.ch. Archived from the original on 6 December 2016.
 7. ^ Haruka Iwao, Emma (14 March 2019). "Pi in the sky: Calculating a record-breaking 31.4 trillion digits of Archimedes' constant on Google Cloud". Google Cloud Platform. Archived from the original on 19 October 2019. Retrieved 12 April 2019.
 8. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 17.
 9. ^ Bailey et al. 1997, pp. 50–56.
 10. ^ Boeing 2016.
 11. ^ "pi". Dictionary.reference.com. 2 March 1993. Archived from the original on 28 July 2014. Retrieved 18 June 2012.
 12. ^ a b c Arndt & Haenel 2006, p. 8.
 13. ^ Apostol, Tom (1967). Calculus, volume 1 (2nd ed.). Wiley.. p. 102: "From a logical point of view, this is unsatisfactory at the present stage because we have not yet discussed the concept of arc length." Arc length is introduced on p. 529.
 14. ^ a b c Remmert 2012, p. 129.
 15. ^ Baltzer, Richard (1870), Die Elemente der Mathematik [The Elements of Mathematics] (in German), Hirzel, p. 195, archived from the original on 14 September 2016
 16. ^ Landau, Edmund (1934), Einführung in die Differentialrechnung und Integralrechnung (in German), Noordoff, p. 193
 17. ^ a b Rudin, Walter (1976). Principles of Mathematical Analysis. McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-054235-8., p. 183.
 18. ^ Rudin, Walter (1986). Real and complex analysis. McGraw-Hill., p. 2.
 19. ^ Ahlfors, Lars (1966), Complex analysis, McGraw-Hill, p. 46
 20. ^ Bourbaki, Nicolas (1981), Topologie generale, Springer, §VIII.2.
 21. ^ a b Bourbaki, Nicolas (1979), Fonctions d'une variable réelle (in French), Springer, §II.3.
 22. ^ a b Arndt & Haenel 2006, p. 5.
 23. ^ Salikhov, V. (2008). "On the Irrationality Measure of pi". Russian Mathematical Surveys. 53 (3): 570–572. Bibcode:2008RuMaS..63..570S. doi:10.1070/RM2008v063n03ABEH004543.
 24. ^ a b Arndt & Haenel 2006, pp. 22–23
  Preuss, Paul (23 July 2001). "Are The Digits of Pi Random? Lab Researcher May Hold The Key". Lawrence Berkeley National Laboratory. Archived from the original on 20 October 2007. Retrieved 10 November 2007.
 25. ^ Arndt & Haenel 2006, pp. 22, 28–30.
 26. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 3.
 27. ^ Mayer, Steve. "The Transcendence of π". Archived from the original on 29 September 2000. Retrieved 4 November 2007.
 28. ^ Posamentier & Lehmann 2004, p. 25
 29. ^ Eymard & Lafon 1999, p. 129
 30. ^ Beckmann 1989, p. 37
  Schlager, Neil; Lauer, Josh (2001). Science and Its Times: Understanding the Social Significance of Scientific Discovery. Gale Group. ISBN 978-0-7876-3933-4. Archived from the original on 13 December 2019. Retrieved 19 December 2019., p. 185.
 31. ^ a b Eymard & Lafon 1999, p. 78
 32. ^ Sloane, N. J. A. (ed.). "Sequence A001203 (Continued fraction for Pi)". The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. OEIS Foundation. Retrieved 12 April 2012.
 33. ^ Lange, L.J. (May 1999). "An Elegant Continued Fraction for π". The American Mathematical Monthly. 106 (5): 456–458. doi:10.2307/2589152. JSTOR 2589152.
 34. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 240.
 35. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 242.
 36. ^ Kennedy, E.S. (1978), "Abu-r-Raihan al-Biruni, 973–1048", Journal for the History of Astronomy, 9: 65, Bibcode:1978JHA.....9...65K, doi:10.1177/002182867800900106, S2CID 126383231. Ptolemy used a three-sexagesimal-digit approximation, and Jamshīd al-Kāshī expanded this to nine digits; see Aaboe, Asger (1964), Episodes from the Early History of Mathematics, New Mathematical Library, 13, New York: Random House, p. 125, ISBN 978-0-88385-613-0, archived from the original on 29 November 2016
 37. ^ Ayers 1964, p. 100
 38. ^ a b Bronshteĭn & Semendiaev 1971, p. 592
 39. ^ Maor, Eli, E: The Story of a Number, Princeton University Press, 2009, p. 160, ISBN 978-0-691-14134-3 ("five most important" constants).
 40. ^ Weisstein, Eric W. "Roots of Unity". MathWorld.
 41. ^ Petrie, W.M.F. Wisdom of the Egyptians (1940)
 42. ^ Verner, Miroslav. The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments. Grove Press. 2001 (1997). ISBN 0-8021-3935-3
 43. ^ Rossi 2004.
 44. ^ Legon, J.A.R. On Pyramid Dimensions and Proportions (1991) Discussions in Egyptology (20) 25–34 "Egyptian Pyramid Proportions". Archived from the original on 18 July 2011. Retrieved 7 June 2011.
 45. ^ "We can conclude that although the ancient Egyptians could not precisely define the value of π, in practice they used it". Verner, M. (2003). The Pyramids: Their Archaeology and History., p. 70.
  Petrie (1940). Wisdom of the Egyptians., p. 30.
  See also Legon, J.A.R. (1991). "On Pyramid Dimensions and Proportions". Discussions in Egyptology. 20: 25–34. Archived from the original on 18 July 2011..
  See also Petrie, W.M.F. (1925). "Surveys of the Great Pyramids". Nature. 116 (2930): 942. Bibcode:1925Natur.116..942P. doi:10.1038/116942a0. S2CID 33975301.
 46. ^ Rossi 2004, pp. 60–70, 200.
 47. ^ Shermer, Michael, The Skeptic Encyclopedia of Pseudoscience, ABC-CLIO, 2002, pp. 407–408, ISBN 978-1-57607-653-8.
  See also Fagan, Garrett G., Archaeological Fantasies: How Pseudoarchaeology Misrepresents The Past and Misleads the Public, Routledge, 2006, ISBN 978-0-415-30593-8.
  For a list of explanations for the shape that do not involve π, see Herz-Fischler, Roger (2000). The Shape of the Great Pyramid. Wilfrid Laurier University Press. pp. 67–77, 165–166. ISBN 978-0-88920-324-2. Archived from the original on 29 November 2016. Retrieved 5 June 2013.
 48. ^ a b Arndt & Haenel 2006, p. 167.
 49. ^ Chaitanya, Krishna. A profile of Indian culture. Archived 29 November 2016 at the Wayback Machine Indian Book Company (1975). p. 133.
 50. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 169.
 51. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 170.
 52. ^ Arndt & Haenel 2006, pp. 175, 205.
 53. ^ "The Computation of Pi by Archimedes: The Computation of Pi by Archimedes – File Exchange – MATLAB Central". Mathworks.com. Archived from the original on 25 February 2013. Retrieved 12 March 2013.
 54. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 171.
 55. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 176.
 56. ^ Boyer & Merzbach 1991, p. 168.
 57. ^ Arndt & Haenel 2006, pp. 15–16, 175, 184–186, 205. Grienberger achieved 39 digits in 1630; Sharp 71 digits in 1699.
 58. ^ Arndt & Haenel 2006, pp. 176–177.
 59. ^ a b Boyer & Merzbach 1991, p. 202
 60. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 177.
 61. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 178.
 62. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 179.
 63. ^ a b Arndt & Haenel 2006, p. 180.
 64. ^ Azarian, Mohammad K. (2010). "al-Risāla al-muhītīyya: A Summary". Missouri Journal of Mathematical Sciences. 22 (2): 64–85. doi:10.35834/mjms/1312233136.
 65. ^ O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F. (1999). "Ghiyath al-Din Jamshid Mas'ud al-Kashi". MacTutor History of Mathematics archive. Archived from the original on 12 April 2011. Retrieved 11 August 2012.
 66. ^ a b c Arndt & Haenel 2006, p. 182.
 67. ^ Arndt & Haenel 2006, pp. 182–183.
 68. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 183.
 69. ^ Grienbergerus, Christophorus (1630). Elementa Trigonometrica (PDF) (in Latin). Archived from the original (PDF) on 1 February 2014. His evaluation was 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 4196 < π < 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 4199.
 70. ^ Brezinski, C. (2009), "Some pioneers of extrapolation methods", The Birth of Numerical Analysis, World Scientific, pp. 1–22, doi:10.1142/9789812836267_0001, ISBN 978-981-283-625-0
 71. ^ Yoder, J. (1996). "Following in the footsteps of geometry: The mathematical world of Christiaan Huygens". DBNL. Retrieved 28 August 2021.
 72. ^ a b Arndt & Haenel 2006, pp. 185–191
 73. ^ Roy 1990, pp. 101–102.
 74. ^ Arndt & Haenel 2006, pp. 185–186.
 75. ^ a b c Roy 1990, pp. 101–102
 76. ^ Joseph 1991, p. 264.
 77. ^ a b Arndt & Haenel 2006, p. 188. Newton quoted by Arndt.
 78. ^ a b Arndt & Haenel 2006, p. 187.
 79. ^ OEISA060294
 80. ^ Variorum de rebus mathematicis responsorum liber VIII.
 81. ^ Arndt & Haenel 2006, pp. 188–189.
 82. ^ a b Eymard & Lafon 1999, pp. 53–54
 83. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 189.
 84. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 156.
 85. ^ Arndt & Haenel 2006, pp. 192–193.
 86. ^ a b Arndt & Haenel 2006, pp. 72–74
 87. ^ Arndt & Haenel 2006, pp. 192–196, 205.
 88. ^ a b Arndt & Haenel 2006, pp. 194–196
 89. ^ a b Borwein, J.M.; Borwein, P.B. (1988). "Ramanujan and Pi". Scientific American. 256 (2): 112–117. Bibcode:1988SciAm.258b.112B. doi:10.1038/scientificamerican0288-112.
  Arndt & Haenel 2006, pp. 15–17, 70–72, 104, 156, 192–197, 201–202
 90. ^ Arndt & Haenel 2006, pp. 69–72.
 91. ^ Borwein, J.M.; Borwein, P.B.; Dilcher, K. (1989). "Pi, Euler Numbers, and Asymptotic Expansions". American Mathematical Monthly. 96 (8): 681–687. doi:10.2307/2324715. hdl:1959.13/1043679. JSTOR 2324715.
 92. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 223: (formula 16.10).
 93. ^ Wells, David (1997). The Penguin Dictionary of Curious and Interesting Numbers (revised ed.). Penguin. p. 35. ISBN 978-0-14-026149-3.
 94. ^ a b Posamentier & Lehmann 2004, p. 284
 95. ^ Lambert, Johann, "Mémoire sur quelques propriétés remarquables des quantités transcendantes circulaires et logarithmiques", reprinted in Berggren, Borwein & Borwein 1997, pp. 129–140
 96. ^ Lindemann, F. (1882), "Über die Ludolph'sche Zahl", Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 2: 679–682
 97. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 196.
 98. ^ Hardy and Wright 1938 and 2000: 177 footnote § 11.13–14 references Lindemann's proof as appearing at Math. Ann. 20 (1882), 213–225.
 99. ^ cf Hardy and Wright 1938 and 2000:177 footnote § 11.13–14. The proofs that e and π are transcendental can be found on pp. 170–176. They cite two sources of the proofs at Landau 1927 or Perron 1910; see the "List of Books" at pp. 417–419 for full citations.
 100. ^ Jones, William (1706). Synopsis Palmariorum Matheseos : or, a New Introduction to the Mathematics. pp. 243, 263. Archived from the original on 25 March 2012. Retrieved 15 October 2017.
 101. ^ Oughtred, William (1652). Theorematum in libris Archimedis de sphaera et cylindro declarario (in Latin). Excudebat L. Lichfield, Veneunt apud T. Robinson. δ.π :: semidiameter. semiperipheria
 102. ^ a b Cajori, Florian (2007). A History of Mathematical Notations: Vol. II. Cosimo, Inc. pp. 8–13. ISBN 978-1-60206-714-1. the ratio of the length of a circle to its diameter was represented in the fractional form by the use of two letters ... J.A. Segner ... in 1767, he represented 3.14159... by δ:π, as did Oughtred more than a century earlier
 103. ^ a b Smith, David E. (1958). History of Mathematics. Courier Corporation. p. 312. ISBN 978-0-486-20430-7.
 104. ^ Archibald, R.C. (1921). "Historical Notes on the Relation ". The American Mathematical Monthly. 28 (3): 116–121. doi:10.2307/2972388. JSTOR 2972388. It is noticeable that these letters are never used separately, that is, π is not used for 'Semiperipheria'
 105. ^ a b c d Arndt & Haenel 2006, p. 166.
 106. ^ See, for example, Oughtred, William (1648). Clavis Mathematicæ [The key to mathematics] (in Latin). London: Thomas Harper. p. 69. (English translation: Oughtred, William (1694). Key of the Mathematics. J. Salusbury.)
 107. ^ Barrow, Isaac (1860). "Lecture XXIV". In Whewell, William (ed.). The mathematical works of Isaac Barrow (in Latin). Harvard University. Cambridge University press. p. 381.
 108. ^ Gregorii, Davidis (1695). "Davidis Gregorii M.D. Astronomiae Professoris Sauiliani & S.R.S. Catenaria, Ad Reverendum Virum D. Henricum Aldrich S.T.T. Decanum Aedis Christi Oxoniae". Philosophical Transactions (in Latin). 19: 637–652. Bibcode:1695RSPT...19..637G. doi:10.1098/rstl.1695.0114. JSTOR 102382.
 109. ^ Jones, William (1706). Synopsis Palmariorum Matheseos : or, a New Introduction to the Mathematics. pp. 243, 263. Archived from the original on 25 March 2012. Retrieved 15 October 2017.
 110. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 165: A facsimile of Jones' text is in Berggren, Borwein & Borwein 1997, pp. 108–109.
 111. ^ See Schepler 1950, p. 220: William Oughtred used the letter π to represent the periphery (that is, the circumference) of a circle.
 112. ^ Segner, Joannes Andreas (1756). Cursus Mathematicus (in Latin). Halae Magdeburgicae. p. 282. Archived from the original on 15 October 2017. Retrieved 15 October 2017.
 113. ^ Euler, Leonhard (1727). "Tentamen explicationis phaenomenorum aeris" (PDF). Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitana (in Latin). 2: 351. E007. Archived (PDF) from the original on 1 April 2016. Retrieved 15 October 2017. Sumatur pro ratione radii ad peripheriem, I : π English translation by Ian Bruce Archived 10 June 2016 at the Wayback Machine: "π is taken for the ratio of the radius to the periphery [note that in this work, Euler's π is double our π.]"
 114. ^ Euler, Leonhard (1747). Henry, Charles (ed.). Lettres inédites d'Euler à d'Alembert. Bullettino di Bibliografia e di Storia delle Scienze Matematiche e Fisiche (in French). 19 (published 1886). p. 139. E858. Car, soit π la circonference d'un cercle, dout le rayon est = 1 English translation in Cajori, Florian (1913). "History of the Exponential and Logarithmic Concepts". The American Mathematical Monthly. 20 (3): 75–84. doi:10.2307/2973441. JSTOR 2973441. Letting π be the circumference (!) of a circle of unit radius
 115. ^ Euler, Leonhard (1736). "Ch. 3 Prop. 34 Cor. 1". Mechanica sive motus scientia analytice exposita. (cum tabulis) (in Latin). 1. Academiae scientiarum Petropoli. p. 113. E015. Denotet 1 : π rationem diametri ad peripheriam English translation by Ian Bruce Archived 10 June 2016 at the Wayback Machine : "Let 1 : π denote the ratio of the diameter to the circumference"
 116. ^ Euler, Leonhard (1707–1783) (1922). Leonhardi Euleri opera omnia. 1, Opera mathematica. Volumen VIII, Leonhardi Euleri introductio in analysin infinitorum. Tomus primus / ediderunt Adolf Krazer et Ferdinand Rudio (in Latin). Lipsae: B.G. Teubneri. pp. 133–134. E101. Archived from the original on 16 October 2017. Retrieved 15 October 2017.
 117. ^ Segner, Johann Andreas von (1761). Cursus Mathematicus: Elementorum Analyseos Infinitorum Elementorum Analyseos Infinitorvm (in Latin). Renger. p. 374. Si autem π notet peripheriam circuli, cuius diameter eſt 2
 118. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 205.
 119. ^ a b Arndt & Haenel 2006, p. 197.
 120. ^ Reitwiesner 1950.
 121. ^ Arndt & Haenel 2006, pp. 15–17.
 122. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 131.
 123. ^ Arndt & Haenel 2006, pp. 132, 140.
 124. ^ a b Arndt & Haenel 2006, p. 87.
 125. ^ Arndt & Haenel 2006, pp. 111 (5 times), pp. 113–114 (4 times):See Borwein & Borwein 1987 for details of algorithms
 126. ^ a b c Bailey, David H. (16 May 2003). "Some Background on Kanada's Recent Pi Calculation" (PDF). Archived (PDF) from the original on 15 April 2012. Retrieved 12 April 2012.
 127. ^ James Grime, Pi and the size of the Universe, Numberphile, archived from the original on 6 December 2017, retrieved 25 December 2017
 128. ^ Arndt & Haenel 2006, pp. 17–19
 129. ^ Schudel, Matt (25 March 2009). "John W. Wrench, Jr.: Mathematician Had a Taste for Pi". The Washington Post. p. B5.
 130. ^ Connor, Steve (8 January 2010). "The Big Question: How close have we come to knowing the precise value of pi?". The Independent. London. Archived from the original on 2 April 2012. Retrieved 14 April 2012.
 131. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 18.
 132. ^ Arndt & Haenel 2006, pp. 103–104
 133. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 104
 134. ^ Arndt & Haenel 2006, pp. 104, 206
 135. ^ Arndt & Haenel 2006, pp. 110–111
 136. ^ Eymard & Lafon 1999, p. 254
 137. ^ a b "Round 2... 10 Trillion Digits of Pi" Archived 1 January 2014 at the Wayback Machine, NumberWorld.org, 17 October 2011. Retrieved 30 May 2012.
 138. ^ Timothy Revell (14 March 2017). "Celebrate pi day with 9 trillion more digits than ever before". New Scientist. Archived from the original on 6 September 2018. Retrieved 6 September 2018.
 139. ^ "Pi". Archived from the original on 31 August 2018. Retrieved 6 September 2018.
 140. ^ "The Pi Record Returns to the Personal Computer". 20 January 2020. Retrieved 30 September 2020.
 141. ^ PSLQ means Partial Sum of Least Squares.
 142. ^ Plouffe, Simon (April 2006). "Identities inspired by Ramanujan's Notebooks (part 2)" (PDF). Archived (PDF) from the original on 14 January 2012. Retrieved 10 April 2009.
 143. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 39
 144. ^ Ramaley, J.F. (October 1969). "Buffon's Noodle Problem". The American Mathematical Monthly. 76 (8): 916–918. doi:10.2307/2317945. JSTOR 2317945.
 145. ^ Arndt & Haenel 2006, pp. 39–40
  Posamentier & Lehmann 2004, p. 105
 146. ^ Grünbaum, B. (1960), "Projection Constants", Trans. Amer. Math. Soc., 95 (3): 451–465, doi:10.1090/s0002-9947-1960-0114110-9
 147. ^ Arndt & Haenel 2006, pp. 43
  Posamentier & Lehmann 2004, pp. 105–108
 148. ^ a b Arndt & Haenel 2006, pp. 77–84.
 149. ^ a b Gibbons, Jeremy, "Unbounded Spigot Algorithms for the Digits of Pi" Archived 2 December 2013 at the Wayback Machine, 2005. Gibbons produced an improved version of Wagon's algorithm.
 150. ^ a b Arndt & Haenel 2006, p. 77.
 151. ^ Rabinowitz, Stanley; Wagon, Stan (March 1995). "A spigot algorithm for the digits of Pi". American Mathematical Monthly. 102 (3): 195–203. doi:10.2307/2975006. JSTOR 2975006. A computer program has been created that implements Wagon's spigot algorithm in only 120 characters of software.
 152. ^ a b Arndt & Haenel 2006, pp. 117, 126–128.
 153. ^ Bailey, David H.; Borwein, Peter B.; Plouffe, Simon (April 1997). "On the Rapid Computation of Various Polylogarithmic Constants" (PDF). Mathematics of Computation. 66 (218): 903–913. Bibcode:1997MaCom..66..903B. CiteSeerX 10.1.1.55.3762. doi:10.1090/S0025-5718-97-00856-9. Archived (PDF) from the original on 22 July 2012.
 154. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 128. Plouffe did create a decimal digit extraction algorithm, but it is slower than full, direct computation of all preceding digits.
 155. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 20
  Bellards formula in: Bellard, Fabrice. "A new formula to compute the nth binary digit of pi". Archived from the original on 12 September 2007. Retrieved 27 October 2007.
 156. ^ Palmer, Jason (16 September 2010). "Pi record smashed as team finds two-quadrillionth digit". BBC News. Archived from the original on 17 March 2011. Retrieved 26 March 2011.
 157. ^ Bronshteĭn & Semendiaev 1971, pp. 200, 209
 158. ^ Lay, Steven R. (2007), Convex Sets and Their Applications, Dover, Theorem 11.11, pp. 81–82, ISBN 9780486458038.
 159. ^ Gardner, Martin (1991). "Chapter 18: Curves of Constant Width". The Unexpected Hanging and Other Mathematical Diversions. University of Chicago Press. pp. 212–221. ISBN 0-226-28256-2.
 160. ^ Rabinowitz, Stanley (1997). "A polynomial curve of constant width" (PDF). Missouri Journal of Mathematical Sciences. 9 (1): 23–27. doi:10.35834/1997/0901023. MR 1455287.
 161. ^ Weisstein, Eric W. "Semicircle". MathWorld.
 162. ^ a b Ayers 1964, p. 60
 163. ^ a b Bronshteĭn & Semendiaev 1971, pp. 210–211
 164. ^ Hilbert, David; Courant, Richard (1966), Methods of mathematical physics, volume 1, Wiley, pp. 286–290
 165. ^ Dym, H.; McKean, H.P. (1972), Fourier series and integrals, Academic Press, p. 47
 166. ^ Chavel, Isaac (2001), Isoperimetric inequalities, Cambridge University Press
 167. ^ Talenti, Giorgio (1976), "Best constant in Sobolev inequality", Annali di Matematica Pura ed Applicata, 110 (1): 353–372, CiteSeerX 10.1.1.615.4193, doi:10.1007/BF02418013, ISSN 1618-1891, S2CID 16923822
 168. ^ L. Esposito; C. Nitsch; C. Trombetti (2011). "Best constants in Poincaré inequalities for convex domains". arXiv:1110.2960 [math.AP].
 169. ^ M. Del Pino; J. Dolbeault (2002), "Best constants for Gagliardo–Nirenberg inequalities and applications to nonlinear diffusions", Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 81 (9): 847–875, CiteSeerX 10.1.1.57.7077, doi:10.1016/s0021-7824(02)01266-7
 170. ^ Payne, L.E.; Weinberger, H.F. (1960), "An optimal Poincaré inequality for convex domains", Archive for Rational Mechanics and Analysis, 5 (1): 286–292, Bibcode:1960ArRMA...5..286P, doi:10.1007/BF00252910, ISSN 0003-9527, S2CID 121881343
 171. ^ Gerald Folland (1989), Harmonic analysis in phase space, Princeton University Press, p. 5
 172. ^ Howe 1980
 173. ^ Feller, W. An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. 1, Wiley, 1968, pp. 174–190.
 174. ^ a b Bronshteĭn & Semendiaev 1971, pp. 106–107, 744, 748
 175. ^ H. Dym; H.P. McKean (1972), Fourier series and integrals, Academic Press; Section 2.7
 176. ^ Elias Stein; Guido Weiss (1971), Fourier analysis on Euclidean spaces, Princeton University Press, p. 6; Theorem 1.13.
 177. ^ V. Ovsienko; S. Tabachnikov (2004), Projective Differential Geometry Old and New: From the Schwarzian Derivative to the Cohomology of Diffeomorphism Groups, Cambridge Tracts in Mathematics, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-83186-4: Section 1.3
 178. ^ Michael Spivak (1999), A comprehensive introduction to differential geometry, 3, Publish or Perish Press; Chapter 6.
 179. ^ Kobayashi, Shoshichi; Nomizu, Katsumi (1996), Foundations of Differential Geometry, 2 (New ed.), Wiley Interscience, p. 293; Chapter XII Characteristic classes
 180. ^ H. M. Schey (1996) Div, Grad, Curl, and All That: An Informal Text on Vector Calculus, ISBN 0-393-96997-5.
 181. ^ Yeo, Adrian, The pleasures of pi, e and other interesting numbers, World Scientific Pub., 2006, p. 21, ISBN 978-981-270-078-0.
  Ehlers, Jürgen, Einstein's Field Equations and Their Physical Implications, Springer, 2000, p. 7, ISBN 978-3-540-67073-5.
 182. ^ Lars Ahlfors (1966), Complex analysis, McGraw-Hill, p. 115
 183. ^ Weisstein, Eric W. "Cauchy Integral Formula". MathWorld.
 184. ^ Joglekar, S.D., Mathematical Physics, Universities Press, 2005, p. 166, ISBN 978-81-7371-422-1.
 185. ^ Bronshteĭn & Semendiaev 1971, pp. 191–192
 186. ^ Emil Artin (1964), The gamma function, Athena series; selected topics in mathematics (1st ed.), Holt, Rinehart and Winston
 187. ^ Lawrence Evans (1997), Partial differential equations, AMS, p. 615.
 188. ^ Bronshteĭn & Semendiaev 1971, p. 190
 189. ^ Benjamin Nill; Andreas Paffenholz (2014), "On the equality case in Erhart's volume conjecture", Advances in Geometry, 14 (4): 579–586, arXiv:1205.1270, doi:10.1515/advgeom-2014-0001, ISSN 1615-7168, S2CID 119125713
 190. ^ Arndt & Haenel 2006, pp. 41–43
 191. ^ This theorem was proved by Ernesto Cesàro in 1881. For a more rigorous proof than the intuitive and informal one given here, see Hardy, G.H., An Introduction to the Theory of Numbers, Oxford University Press, 2008, ISBN 978-0-19-921986-5, theorem 332.
 192. ^ Ogilvy, C.S.; Anderson, J.T., Excursions in Number Theory, Dover Publications Inc., 1988, pp. 29–35, ISBN 0-486-25778-9.
 193. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 43
 194. ^ Vladimir Platonov; Andrei Rapinchuk (1994), Algebraic groups and number theory, Academic Press, pp. 262–265
 195. ^ Sondow, J. (1994), "Analytic Continuation of Riemann's Zeta Function and Values at Negative Integers via Euler's Transformation of Series", Proc. Amer. Math. Soc., 120 (2): 421–424, CiteSeerX 10.1.1.352.5774, doi:10.1090/s0002-9939-1994-1172954-7
 196. ^ T. Friedmann; C.R. Hagen (2015). "Quantum mechanical derivation of the Wallis formula for pi". Journal of Mathematical Physics. 56 (11): 112101. arXiv:1510.07813. Bibcode:2015JMP....56k2101F. doi:10.1063/1.4930800. S2CID 119315853.
 197. ^ Tate, John T. (1950), "Fourier analysis in number fields, and Hecke's zeta-functions", Algebraic Number Theory (Proc. Instructional Conf., Brighton, 1965), Thompson, Washington, DC, pp. 305–347, ISBN 978-0-9502734-2-6, MR 0217026
 198. ^ H. Dym; H.P. McKean (1972), Fourier series and integrals, Academic Press; Chapter 4
 199. ^ a b Mumford, David (1983), Tata Lectures on Theta I, Boston: Birkhauser, pp. 1–117, ISBN 978-3-7643-3109-2
 200. ^ Sidney Port; Charles Stone (1978), Brownian motion and classical potential theory, Academic Press, p. 29
 201. ^ * Titchmarsh, E. (1948), Introduction to the theory of Fourier integrals (2nd ed.), Oxford University: Clarendon Press (published 1986), ISBN 978-0-8284-0324-5.
 202. ^ Stein, Elias (1970), Singular integrals and differentiability properties of functions, Princeton University Press; Chapter II.
 203. ^ a b Klebanoff, Aaron (2001). "Pi in the Mandelbrot set" (PDF). Fractals. 9 (4): 393–402. doi:10.1142/S0218348X01000828. Archived from the original (PDF) on 27 October 2011. Retrieved 14 April 2012.
 204. ^ Peitgen, Heinz-Otto, Chaos and fractals: new frontiers of science, Springer, 2004, pp. 801–803, ISBN 978-0-387-20229-7.
 205. ^ Halliday, David; Resnick, Robert; Walker, Jearl, Fundamentals of Physics, 5th Ed., John Wiley & Sons, 1997, p. 381, ISBN 0-471-14854-7.
 206. ^ Imamura, James M. (17 August 2005). "Heisenberg Uncertainty Principle". University of Oregon. Archived from the original on 12 October 2007. Retrieved 9 September 2007.
 207. ^ Itzykson, C.; Zuber, J.-B. (1980). Quantum Field Theory (2005 ed.). Mineola, NY: Dover Publications. ISBN 978-0-486-44568-7. LCCN 2005053026. OCLC 61200849.
 208. ^ Low, Peter, Classical Theory of Structures Based on the Differential Equation, CUP Archive, 1971, pp. 116–118, ISBN 978-0-521-08089-7.
 209. ^ Batchelor, G.K., An Introduction to Fluid Dynamics, Cambridge University Press, 1967, p. 233, ISBN 0-521-66396-2.
 210. ^ Hans-Henrik Stølum (22 March 1996). "River Meandering as a Self-Organization Process". Science. 271 (5256): 1710–1713. Bibcode:1996Sci...271.1710S. doi:10.1126/science.271.5256.1710. S2CID 19219185.
 211. ^ Posamentier & Lehmann 2004, pp. 140–141
 212. ^ a b c Arndt & Haenel 2006, pp. 44–45
 213. ^ "Most Pi Places Memorized" Archived 14 February 2016 at the Wayback Machine, Guinness World Records.
 214. ^ Otake, Tomoko (17 December 2006). "How can anyone remember 100,000 numbers?". The Japan Times. Archived from the original on 18 August 2013. Retrieved 27 October 2007.
 215. ^ Rosenthal, Jeffrey S. (2018). "A Note About Piems".
 216. ^ Raz, A.; Packard, M.G. (2009). "A slice of pi: An exploratory neuroimaging study of digit encoding and retrieval in a superior memorist". Neurocase. 15 (5): 361–372. doi:10.1080/13554790902776896. PMC 4323087. PMID 19585350.
 217. ^ Keith, Mike. "Cadaeic Cadenza Notes & Commentary". Archived from the original on 18 January 2009. Retrieved 29 July 2009.
 218. ^ Keith, Michael; Diana Keith (17 February 2010). Not A Wake: A dream embodying (pi)'s digits fully for 10,000 decimals. Vinculum Press. ISBN 978-0-9630097-1-5.
 219. ^ For instance, Pickover calls π "the most famous mathematical constant of all time", and Peterson writes, "Of all known mathematical constants, however, pi continues to attract the most attention", citing the Givenchy π perfume, Pi (film), and Pi Day as examples. See Pickover, Clifford A. (1995), Keys to Infinity, Wiley & Sons, p. 59, ISBN 978-0-471-11857-2; Peterson, Ivars (2002), Mathematical Treks: From Surreal Numbers to Magic Circles, MAA spectrum, Mathematical Association of America, p. 17, ISBN 978-0-88385-537-9, archived from the original on 29 November 2016
 220. ^ BBC documentary "The Story of Maths", second part Archived 23 December 2014 at the Wayback Machine, showing a visualization of the historically first exact formula, starting at 35 min and 20 sec into the second part of the documentary.
 221. ^ Posamentier & Lehmann 2004, p. 118
  Arndt & Haenel 2006, p. 50
 222. ^ Arndt & Haenel 2006, p. 14. This part of the story was omitted from the film adaptation of the novel.
 223. ^ Gill, Andy (4 November 2005). "Review of Aerial". The Independent. Archived from the original on 15 October 2006. the almost autistic satisfaction of the obsessive-compulsive mathematician fascinated by 'Pi' (which affords the opportunity to hear Bush slowly sing vast chunks of the number in question, several dozen digits long)
 224. ^ Inverse (2018). "Pi Day 2018: Spock Uses Pi to Kill an Evil Computer on 'Star Trek'".
 225. ^ Pi Day activities Archived 4 July 2013 at archive.today.
 226. ^ MIT cheers Archived 19 January 2009 at the Wayback Machine. Retrieved 12 April 2012.
 227. ^ "Happy Pi Day! Watch these stunning videos of kids reciting 3.14". USAToday.com. 14 March 2015. Archived from the original on 15 March 2015. Retrieved 14 March 2015.
 228. ^ Rosenthal, Jeffrey S. (February 2015). "Pi Instant". Math Horizons. 22 (3): 22. doi:10.4169/mathhorizons.22.3.22. S2CID 218542599.
 229. ^ Griffin, Andrew. "Pi Day: Why some mathematicians refuse to celebrate 14 March and won't observe the dessert-filled day". The Independent. Archived from the original on 24 April 2019. Retrieved 2 February 2019.
 230. ^ "Google's strange bids for Nortel patents". FinancialPost.com. Reuters. 5 July 2011. Archived from the original on 9 August 2011. Retrieved 16 August 2011.
 231. ^ Eagle, Albert (1958). The Elliptic Functions as They Should be: An Account, with Applications, of the Functions in a New Canonical Form. Galloway and Porter, Ltd. p. ix.
 232. ^ Sequence OEISA019692,
 233. ^ Abbott, Stephen (April 2012). "My Conversion to Tauism" (PDF). Math Horizons. 19 (4): 34. doi:10.4169/mathhorizons.19.4.34. S2CID 126179022. Archived (PDF) from the original on 28 September 2013.
 234. ^ Palais, Robert (2001). "π Is Wrong!" (PDF). The Mathematical Intelligencer. 23 (3): 7–8. doi:10.1007/BF03026846. S2CID 120965049. Archived (PDF) from the original on 22 June 2012.
 235. ^ Tau Day: Why you should eat twice the pie – Light Years – CNN.com Blogs Archived 12 January 2013 at the Wayback Machine
 236. ^ "Life of pi in no danger – Experts cold-shoulder campaign to replace with tau". Telegraph India. 30 June 2011. Archived from the original on 13 July 2013.
 237. ^ PEP 628 -- Add math.tau
 238. ^ Arndt & Haenel 2006, pp. 211–212
  Posamentier & Lehmann 2004, pp. 36–37
  Hallerberg, Arthur (May 1977). "Indiana's squared circle". Mathematics Magazine. 50 (3): 136–140. doi:10.2307/2689499. JSTOR 2689499.
 239. ^ Knuth, Donald (3 October 1990). "The Future of TeX and Metafont" (PDF). TeX Mag. 5 (1): 145. Archived (PDF) from the original on 13 April 2016. Retrieved 17 February 2017.

Sources

 • Andrews, George E.; Askey, Richard; Roy, Ranjan (1999). Special Functions. Cambridge: University Press. ISBN 978-0-521-78988-2.
 • Arndt, Jörg; Haenel, Christoph (2006). Pi Unleashed. Springer-Verlag. ISBN 978-3-540-66572-4. Retrieved 5 June 2013. English translation by Catriona and David Lischka.
 • Ayers, Frank (1964). Calculus. McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-002653-7.
 • Bailey, David H.; Plouffe, Simon M.; Borwein, Peter B.; Borwein, Jonathan M. (1997). "The quest for PI". The Mathematical Intelligencer. 19 (1): 50–56. CiteSeerX 10.1.1.138.7085. doi:10.1007/BF03024340. ISSN 0343-6993. S2CID 14318695.
 • Beckmann, Peter (1989) [1974]. History of Pi. St. Martin's Press. ISBN 978-0-88029-418-8.
 • Berggren, Lennart; Borwein, Jonathan; Borwein, Peter (1997). Pi: a Source Book. Springer-Verlag. ISBN 978-0-387-20571-7.
 • Boeing, Niels (14 March 2016). "Die Welt ist Pi" [The World is Pi]. Zeit Online (in German). Archived from the original on 17 March 2016. Die Ludolphsche Zahl oder Kreiszahl erhielt nun auch das Symbol, unter dem wir es heute kennen: William Jones schlug 1706 den griechischen Buchstaben π vor, in Anlehnung an perimetros, griechisch für Umfang. Leonhard Euler etablierte π schließlich in seinen mathematischen Schriften. [The Ludolphian number or circle number now also received the symbol under which we know it today: William Jones proposed in 1706 the Greek letter π, based on perimetros [περίμετρος], Greek for perimeter. Leonhard Euler firmly established π in his mathematical writings.]
 • Borwein, Jonathan; Borwein, Peter (1987). Pi and the AGM: a Study in Analytic Number Theory and Computational Complexity. Wiley. ISBN 978-0-471-31515-5.
 • Boyer, Carl B.; Merzbach, Uta C. (1991). A History of Mathematics (2 ed.). Wiley. ISBN 978-0-471-54397-8.
 • Bronshteĭn, Ilia; Semendiaev, K.A. (1971). A Guide Book to Mathematics. Verlag Harri Deutsch. ISBN 978-3-87144-095-3.
 • Eymard, Pierre; Lafon, Jean Pierre (1999). The Number Pi. American Mathematical Society. ISBN 978-0-8218-3246-2., English translation by Stephen Wilson.
 • Gupta, R.C. (1992). "On the remainder term in the Madhava–Leibniz's series". Ganita Bharati. 14 (1–4): 68–71.
 • Howe, Roger (1980), "On the role of the Heisenberg group in harmonic analysis", Bulletin of the American Mathematical Society, 3 (2): 821–844, doi:10.1090/S0273-0979-1980-14825-9, MR 0578375.
 • Joseph, George Gheverghese (1991). The Crest of the Peacock: Non-European Roots of Mathematics. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-13526-7. Retrieved 5 June 2013.
 • Posamentier, Alfred S.; Lehmann, Ingmar (2004). Pi: A Biography of the World's Most Mysterious Number. Prometheus Books. ISBN 978-1-59102-200-8.
 • Reitwiesner, George (1950). "An ENIAC Determination of pi and e to 2000 Decimal Places". Mathematical Tables and Other Aids to Computation. 4 (29): 11–15. doi:10.2307/2002695. JSTOR 2002695.
 • Remmert, Reinhold (2012). "Ch. 5 What is π?". In Heinz-Dieter Ebbinghaus; Hans Hermes; Friedrich Hirzebruch; Max Koecher; Klaus Mainzer; Jürgen Neukirch; Alexander Prestel; Reinhold Remmert (eds.). Numbers. Springer. ISBN 978-1-4612-1005-4.
 • Rossi, Corinna (2004). Architecture and Mathematics in Ancient Egypt. Cambridge: University Press. ISBN 978-1-107-32051-2.
 • Roy, Ranjan (1990). "The Discovery of the Series Formula for pi by Leibniz, Gregory, and Nilakantha". Mathematics Magazine. 63 (5): 291–306. doi:10.2307/2690896. JSTOR 2690896.
 • Schepler, H.C. (1950). "The Chronology of Pi". Mathematics Magazine. 23 (3): 165–170 (Jan/Feb), 216–228 (Mar/Apr), and 279–283 (May/Jun). doi:10.2307/3029284. JSTOR 3029284.. issue 3 Jan/Feb, issue 4 Mar/Apr, issue 5 May/Jun
 • Thompson, William (1894), "Isoperimetrical problems", Nature Series: Popular Lectures and Addresses, II: 571–592

Further reading

 • Blatner, David (1999). The Joy of Pi. Walker & Company. ISBN 978-0-8027-7562-7.
 • Borwein, Jonathan; Borwein, Peter (1984). "The Arithmetic-Geometric Mean and Fast Computation of Elementary Functions" (PDF). SIAM Review. 26 (3): 351–365. CiteSeerX 10.1.1.218.8260. doi:10.1137/1026073.
 • Borwein, Jonathan; Borwein, Peter; Bailey, David H. (1989). "Ramanujan, Modular Equations, and Approximations to Pi or How to Compute One Billion Digits of Pi". The American Mathematical Monthly (Submitted manuscript). 96 (3): 201–219. doi:10.2307/2325206. JSTOR 2325206.
 • Chudnovsky, David V. and Chudnovsky, Gregory V., "Approximations and Complex Multiplication According to Ramanujan", in Ramanujan Revisited (G.E. Andrews et al. Eds), Academic Press, 1988, pp. 375–396, 468–472
 • Cox, David A. (1984). "The Arithmetic-Geometric Mean of Gauss". L'Enseignement Mathématique. 30: 275–330.
 • Delahaye, Jean-Paul (1997). Le Fascinant Nombre Pi. Paris: Bibliothèque Pour la Science. ISBN 2-902918-25-9.
 • Engels, Hermann (1977). "Quadrature of the Circle in Ancient Egypt". Historia Mathematica. 4 (2): 137–140. doi:10.1016/0315-0860(77)90104-5.
 • Euler, Leonhard, "On the Use of the Discovered Fractions to Sum Infinite Series", in Introduction to Analysis of the Infinite. Book I, translated from the Latin by J.D. Blanton, Springer-Verlag, 1964, pp. 137–153
 • Hardy, G. H.; Wright, E. M. (2000). An Introduction to the Theory of Numbers (fifth ed.). Oxford, UK: Clarendon Press.
 • Heath, T.L., The Works of Archimedes, Cambridge, 1897; reprinted in The Works of Archimedes with The Method of Archimedes, Dover, 1953, pp. 91–98
 • Huygens, Christiaan, "De Circuli Magnitudine Inventa", Christiani Hugenii Opera Varia I, Leiden 1724, pp. 384–388
 • Lay-Yong, Lam; Tian-Se, Ang (1986). "Circle Measurements in Ancient China". Historia Mathematica. 13 (4): 325–340. doi:10.1016/0315-0860(86)90055-8.
 • Lindemann, Ferdinand (1882). "Ueber die Zahl pi". Mathematische Annalen. 20 (2): 213–225. doi:10.1007/bf01446522. S2CID 120469397. Archived from the original on 22 January 2015.
 • Matar, K. Mukunda; Rajagonal, C. (1944). "On the Hindu Quadrature of the Circle" (Appendix by K. Balagangadharan)". Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. 20: 77–82.
 • Niven, Ivan (July 1947). "A Simple Proof that pi Is Irrational". Bulletin of the American Mathematical Society. 53 (7): 507. doi:10.1090/S0002-9904-1947-08821-2.
 • Ramanujan, Srinivasa (1914). "Modular Equations and Approximations to π". Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics. XLV: 350–372. Reprinted in Ramanujan, Srinivasa (2015) [1927]. Hardy, G. H.; Seshu Aiyar, P. V.; Wilson, B. M. (eds.). Srinivasa Ramanujan: Collected Papers. Cambridge University Press. pp. 23–29. ISBN 978-1-107-53651-7.
 • Shanks, William, Contributions to Mathematics Comprising Chiefly of the Rectification of the Circle to 607 Places of Decimals, 1853, pp. i–xvi, 10
 • Shanks, Daniel; Wrench, John William (1962). "Calculation of pi to 100,000 Decimals". Mathematics of Computation. 16 (77): 76–99. doi:10.1090/s0025-5718-1962-0136051-9.
 • Tropfke, Johannes (1906). Geschichte Der Elementar-Mathematik in Systematischer Darstellung [The history of elementary mathematics] (in German). Leipzig: Verlag Von Veit.
 • Viete, Francois, Variorum de Rebus Mathematicis Reponsorum Liber VII. F. Viete, Opera Mathematica (reprint), Georg Olms Verlag, 1970, pp. 398–401, 436–446
 • Wagon, Stan (1985). "Is Pi Normal?". The Mathematical Intelligencer. 7 (3): 65–67. doi:10.1007/BF03025811. S2CID 189884448.
 • Wallis, John (1655–1656). Arithmetica Infinitorum, sive Nova Methodus Inquirendi in Curvilineorum Quadratum, aliaque difficiliora Matheseos Problemata (in Latin). Oxford. Reprinted in Opera Mathematica. 1. Oxford: E Theatro Sheldoniano. 1695. pp. 357–478.
 • Zebrowski, Ernest (1999). A History of the Circle: Mathematical Reasoning and the Physical Universe. Rutgers University Press. ISBN 978-0-8135-2898-4.

External links

 • 10 million decimal places
 • "Pi" at Wolfram Mathworld
 • Representations of Pi at Wolfram Alpha
 • Demonstration by Lambert (1761) of irrationality of π, online and analysed BibNum (PDF).
 • π Search Engine 2 billion searchable digits of π, e and 2