Politics of Fujian

Summary

The Politics of Fujian Province in the People's Republic of China is structured in a dual party-government system like all other governing institutions in mainland China.

The Governor of Fujian (福建省省长) is the highest-ranking official in the People's Government of Fujian. However, in the province's dual party-government governing system, the Governor has less power than the Fujian Chinese Communist Party (CCP) Provincial Committee Secretary (福建省委书记), colloquially termed the "Fujian Party Secretary".

List of provincial-level leadersEdit

CCP Party SecretariesEdit

 1. Zhang Dingcheng (张鼎丞): 1949-1954
 2. Ye Fei (叶飞): 1954-1958
 3. Jiang Yizhen (江一真): 1958-1970
 4. Han Xianchu (韩先楚): 1971-1973 
 5. Liao Zhigao (廖志高): 1974-1982
 6. Xiang Nan (项南): 1982-1986 
 7. Chen Guangyi (陈光毅): 1986-1993 
 8. Jia Qinglin (贾庆林): 1993-1996 
 9. Chen Mingyi (陈明义): 1996-2000 
 10. Song Defu (宋德福): 2000-2004
 11. Lu Zhangong (卢展工): 2004-2009 
 12. Sun Chunlan (孙春兰): 2009-2012
 13. You Quan (尤权): 2012-2017
 14. Yu Weiguo (于伟国): 2017-2020
 15. Yin Li (尹力): 2020-present

Chairpersons of Fujian People's CongressEdit

 1. Liao Zhigao (廖志高): 1979-1982
 2. Hu Hong (胡宏): 1982-1985
 3. Cheng Xu (程序): 1985-1993
 4. Chen Guangyi (陈光毅): 1993-1994
 5. Jia Qinglin (贾庆林): 1994-1998
 6. Yuan Qitong (袁启彤): 1998-2002
 7. Song Defu (宋德福): 2002-2005
 8. Lu Zhangong (卢展工): 2005-2010
 9. Sun Chunlan (孙春兰): 2010-2013
 10. You Quan (尤权): 2013-2018
 11. Yu Weiguo (于伟国): 2018-2021
 12. Yin Li (尹力): 2021-present

GovernorsEdit

 1. Zhang Dingcheng (张鼎丞): 1949-1954
 2. Ye Fei (叶飞): 1954-1959
 3. Jiang Yizhen (江一真): 1959
 4. Wu Hongxiang (伍洪祥): acting: 1960-1962
 5. Jiang Yizhen (江一真): 1962
 6. Wei Jinshui (魏金水): 1962-1967
 7. Han Xianchu (韩先楚): 1967-1973
 8. Liao Zhigao (廖志高): 1974-1979
 9. Ma Xingyuan (马兴元): 1979-1983
 10. Hu Ping (胡平): 1983-1987
 11. Wang Zhaoguo (王兆国): 1987–1990 
 12. Jia Qinglin (贾庆林): 1990–1994 
 13. Chen Mingyi (陈明义): 1994–1996 
 14. He Guoqiang (贺国强): 1996–1999 
 15. Xi Jinping (习近平): 1999–2002 
 16. Lu Zhangong (卢展工): 2002–2004
 17. Huang Xiaojing (黄小晶): 2004–2011
 18. Su Shulin (苏树林): 2011–2015
 19. Yu Weiguo (于伟国): 2015–2018
 20. Tang Dengjie (唐登杰): 2018–2020
 21. Wang Ning (王宁): 2020–2021
 22. Zhao Long (赵龙): 2021–present (acting)

Chairmen of Fujian CPPCCEdit

 1. Zeng Jingbing (曾镜冰): 1955-1956
 2. Jiang Yizhen (江一真): 1956-1959
 3. Ye Fei (叶飞): 1959-1964
 4. Fan Shiren (范式人): 1964-1977
 5. Liao Zhigao (廖志高): 1977-1979
 6. Wu Hongxiang (伍洪祥): 1979-1985
 7. Yuan Gai (袁改): 1985-1988
 8. Chen Guangyi (陈光毅): 1988-1993
 9. You Dexin (游德馨): 1993-2003
 10. Chen Mingyi (陈明义): 2003-2008
 11. Liang Qiping (梁绮萍): 2008-2013
 12. Zhang Changping (张昌平): 2013-2018
 13. Cui Yuying (崔玉英): 2018-present

See alsoEdit